Lidl star­ta­de nät­han­del med be­grän­sat ut­bud

» Ut­bu­det fo­ku­se­rar till en bör­jan på kost­till­skott för id­rot­ta­re, nöt­ter och vi­ta­mi­ner.

Åbo Underrättelser - - NYHETER - Jan-Ole Ed­berg

Ny­li­gen star­ta­de låg­pris­bu­tiksked­jan Lidl ock­så en nät­han­del i Fin­land. Han­deln star­tar som ett för­sök och ut­bu­det av produkter är myc­ket be­grän­sat.

Ut­bu­det om­fat­tar till en bör­jan kost­till­skott för id­rot­ta­re, nöt­ter och vi­ta­mi­ner.

Man tes­tar ock­så i viss mån för­sälj­ning av va­ror från öv­ri­ga pro­dukt­grup­per, bland an­nat gå­vo­ar­tik­lar.

Nät­han­deln sköts via nät­bu­ti­ken Spor­ty­fe­el.fi

– För oss är Spor­ty­fe­el.fi en platt­form där vi kan tes­ta oli­ka lös­ning­ar i li­ten ska­la. Vi tän­ker tes­ta för­sälj­ning­en av ett an­tal produkter samt oli­ka kam­pan­jer un­der jul­sä­song­en och i bör­jan av näs­ta år, sä- ger Lau­ri Sip­po­nen, vd i Lidl.

I EU­RO­PA HAR låg­pris­ked­jan fle­ra nät­bu­ti­ker som säl­jer bland an­nat bruks­va­ror, vi­ner och re­sor.

Sip­po­nen på­pe­kar att nät­bu­ti­ken Spor­ty­fe­el ut­veck­lats i Fin­land i sam­ar­be­te med fin­länds­ka sam­ar­bets­part­ners.

Pro­duk­ter­na som kun­der­na köpt på nä­tet kan be­stäl­las di­rekt hem el­ler häm­tas från nå­got av pos­tens ser­vice­stäl­len el­ler från en pa­ke­t­au­to­mat.

Lidl har på sisto­ne lå­tit in­stal­le­ra smart­post-au­to­ma­ter i an­slut­ning till sitt riksom­fat­tan­de bu­tiks­nät som vid det här la­get om­fat­tar 177 bu­ti­ker. Må­let är att bu­tiks­nä­tet ska ha när­ma­re 50 smart­post-au­to­ma­ter in­nan årets slut.

SIP­PO­NEN FÖRUTSPÅR att allt fler av Lid­ls kun­der i fort­sätt­ning­en väl- jer att kö­pa va­ror och tjäns­ter på nä­tet.

Han tror in­te att det ho­tar bu­ti­ker­na.

– Bu­ti­ker­na be­hövs. När kun­der­na kom­mer till smart­po­st­au­to­ma­ten för att häm­ta va­ror­na de köpt på nä­tet är det be­hän­digt att sam­ti­digt kö­pa mjölk, färskt bröd och färs­ka grön­sa­ker i bu­ti­ken, sä­ger Sip­po­nen.

JAN-OLE ED­BERG

STAR­TAR PÅ FÖR­SÖK. Lidl tes­tar sig fram och star­tar nät­han­del i li­ten ska­la där ett myc­ket be­grän­sat ut­bud av låg­pris­ked­jans produkter säljs på nä­tet. Bu­ti­ken på bil­den är Lid­ls bu­tik i Ös­terås i Åbo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.