Te­a­ter­bou­lage och Par­gas Ga­ming Com­mu­ni­ty får sta­dens kul­tur­pris

» Pri­sen över­räcks vid Par­gas stads själv­stän­dig­hets­fest i stads­hu­set i morgon, den 6 december. Fes­ten är öp­pen för all­män­he­ten.

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

Det är två rätt oli­ka för­e­ning­ar som får årets kul­tur­pris av Par­gas stad: Te­a­ter­bou­lage och Par­gas Ga­ming Com­mu­ni­ty.

Men, såsom sta­dens kul­tur­nämnd i si­na mo­ti­ve­ring­ar kon­sta­te­rat, har de ock­så många ge­men­sam­ma näm­na­re. Bå­da en­ga­ge­rar många och har hän­giv­na med­lem­mar, bå­das verk­sam­het når ock­så långt ut­an­för kommun­grän­ser­na.

Te­a­ter­bou­lage re­pre­sen­te­rar en tra­di­tio­nell konstart som te­a­ter, den and­ra pris­ta­ga­ren re­pre­sen­te­rar ett myc­ket ny­a­re fe­no­men, näm­li­gen da­tor­spel. För­e­ning­en Te­a­ter­bou­lage har ver­kat i över 20 år och Par­gas Ga­ming Com­mu­ni­ty är en rätt ny som re­gi­stre­rad för­e­ning men har haft verk­sam­het re­dan över 15 år.

PARGASGAMING Com­mu­ni­ty (PGC) rf grun­da­des år 2014, men har fun­nits som ar­bets­grupp se­dan år 2003. Mest känd är för­e­ning­en för att den ar­ran­ge­rar så kal­la­de LAN-eve­ne­mang. Då sam­las spe­lar­na i en lo­kal för ett vec­ko­slut och spe­lar da­tor­spel mer el­ler mind­re dyg­net runt.

I Par­gas har man valt att ord­na LAN-eve­ne­mang i ung­doms­för­e­nings­lo­ka­len Berg­val­la.

Det sto­ra LAN-eve­ne­mang­et, ÅboLANd, med cir­ka 140 del­ta­ga­re har PGC ar­ran­ge­rat un­der ju­lens mel­lan­da­gar och på Kimitoön.

PGC:S STÖRS­TA eve­ne­mang är PGC Le­a­gue, en ama­tör­li­ga i e-sport. När den förs­ta li­gan ar­ran­ge­ra­des år 2016 var den en av de förs­ta or­ga­ni­se­ra­de e-sport­ligor­na i Fin­land.

I li­gan spe­lar man i fem per­so­ners lag och de bäs­ta la­gen tar sig till ett slut­spel som ar­ran­ge­ras som ett publi­ke­ve­ne­mang i Par­gas. Fjär­de sä­song­en ha­de ca 160 spe­la­re och re­gel­bun­det 70–120 tit­ta­re per spel­dag.

I mo­ti­ve­ring­en till pri­set he­ter det att da­tor­spel är en vik­tig del av ung­domskul­tu­ren i dag och kul­tur­nämn­den vill ge­nom pri­set lyf­ta fram ock­så den här de­len av kul­tu­ren.

Ord­fö­ran­de för för­e­ning­en är To­ny Karls­son.

FÖRENINGENTEATERBOULAGE Yh­di­s­tys rf är myc­ket ak­tiv och sät­ter upp 2-4 upp­sätt­ning­ar per år. Det är ock­så den en­da för­e­ning­en som re­gel­bun­det spe­lar som­mar­te­a­ter på svens­ka i re­gi­o­nen.

I mo­ti­ve­ring­ar­na he­ter det ock­så att unikt för en ama­tör­te­a­ter­för­e­ning är bred­den på re­per­to­a­ren, och även att man spe­lar så många ur­pre­miä­rer. Som­ma­ren 2019 kom­mer man att för tred­je året i rad sät­ta upp en pjäs skri­ven av en för­fat­ta­re ur de eg­na le­den.

Te­a­ter­bou­lage är en av hörn­ste­nar­na i kul­tur­li­vet i Par­gas, in­te ba­ra som pro­du­cent för te­a­ter­fö­re­ställ­ning­ar ut­an ock­så som en are­na för många sor­ters kre­a­ti­vi­tet.

Ord­fö­ran­de för för­e­ning­en är Inge­borg Spi­ik.

● Sta­dens själv­stän­dig­hets­fest är öp­pen för al­la. Den hålls kloc­kan 14 i stads­hu­set.

ÅU-FO­TO

ÅBOLÄNDSK LAN-TRÄFF. En så­dan har Par­gas ga­ming com­mu­ni­ty ord­nat fle­ra år un­der jul­lo­vet.

AN­JA KUUSISTO

STENPLOCKERSKOR. Te­a­ter­bou­lage var på vift på Mal­men un­der som­ma­rens Par­gas­da­gar. Pjä­sen Stenplockerskor var en ur­pre­miär och pjäs­för­fat­ta­ren hör ”till de eg­na le­den”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.