An­na Wes­terlund flyt­tar till­ba­ka till fins­ka li­gan

» Fem­fal­di­ga nors­ka mäs­ta­ren Wes­terlund har skri­vit på för Åland Uni­ted.

Åbo Underrättelser - - SPORT - Fred­rik Häggman fred­rik.hagg­[email protected]­me­dia.fi

FOT­BOLL. Åland Uni­ted kun­de i hel­gen pre­sen­te­ra en värv­ning som i frå­ga om pre­stige sak­nar mot­styc­ke i åländsk fot­bolls­hi­sto­ria. Par­gas­bör­di­ga An­na Wes­terlund, årets fin­länds­ka dam­spe­la­re 2018, an­slu­ter till klub­ben ef­ter åt­ta sä­song­er ut­om­lands.

MITT­BAC­KEN Wes­terlund har vun­nit det mesta som går att vin­na i sin se­nas­te klubb Lil­le­ström i Nor­ge. I hel­gen tog hon sin ni­on­de ti­tel i Nor­ge, då Lil­le­ström be­seg­ra­de Sand­vi­ken i fi­na­len i fins­ka cu­pen. Se­dan ti­di­ga­re har hon fem nors­ka li­ga­guld och tre cup­guld i me­daljskå­pet.

I en in­ter­vju med Yle Spor­ten för­kla­rar Wes­terlund att det kän­des som det var dags för nå­got nytt.

–Jag har länge haft det i tan­kar­na att jag nå­gon gång vill spe­la en sä­song på Åland. Jag kan in­te rik­tigt se mig själv spe­la för nå­got an­nat lag i fins­ka li­gan.

Åland känns pro­fes­sio­nellt och även om man spe­lar i Fin­land känns det näs­tan som att man in­te gör det, sä­ger Wes­terlund i in­ter­vjun.

– Det är en li­ten ö där al­la är intresserade av fot­bol­len, det blir en sån kultur. 29-ÅRING­EN po­äng­te­rar sam­ti­digt att det in­te är frå­ga om en ned­trapp­ning.

–Jag vill fort­fa­ran­de ut­veck­las som spe­la­re. Om jag in­te skul­le vil­ja ut­veck­las och ha­de trött­nat på fot­bol­len ha­de jag li­ka bra kun­nat läg­ga av.

WES­TERLUND har spe­lat sam­man­lagt 112 mat­cher för det fins­ka lands­la­get se­dan 2008. Un­der ti­den i lands­la­get har hon va­rit med om två EM-slut­spel, 2009 och 2013. Hen­nes kon­trakt med Åland Uni­ted sträc­ker sig över sä­song­en 2019.

Flyt­ten till Åland sker ef­ter års­skif­tet.

I Åland Uni­ted spe­lar se­dan ti­di­ga­re Par­gas­bör­di­ga tvil­ling­ar­na Oli­via och Isa­bel­la Matts­son. Den sist­nämn­da gjor­de sju mål un­der fjol­års­sä­song­en då Ålands­la­get slu­ta­de på brons­plats i dam­li­gan.

Åland Uni­ted sat­sar stort inför näs­ta sä­song – klub­ben har ti­di­ga­re un­der hös­ten gjort klart med lands­lags­bac­ken Ti­ia Pel­to­nen från PK-35.

JOHAN BAC­KAS

DI­GER ME­RIT­LIS­TA. An­na Wes­terlund från Par­gas har spe­lat 112 lands­lags­mat­cher. Bil­den från en EMkval­match mot Mon­te­negro 2015.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.