Au­to­no­ma fär­jor är spi­ken i kis­tan för fast för­bin­del­se

Åbo Underrättelser - - LEDARE -

DET var för­stås ba­ra en tids­frå­ga men ny­he­ten om att pas­set Par­gas–Na­gu nu kan tra­fi­ke­ras av au­to­no­ma, al­ter­na­tivt fjärr­styr­da fär­jor är på många sätt his­nan­de.

Dy­lik tek­no­lo­gi är ett re­sul­tat av sam­hälls­ut­veck­ling­en och tek­no­lo­gin ska ock­så, i sin tur, gyn­na ut­veck­ling­en – hål­la den på rätt köl.

”För att vi kan” är allt­så in­te ett gil­tigt svar på frå­gan om var­för be­prö­va­de ar­bets­me­to­der er­sätts.

NÄR SÅ sjö­farts­in­du­strin går in i en ny fas hand­lar det i för­läng­ning­en om att ska­pa en ef­fek­ti­va­re trans­port­bransch till havs, en som kan er­sät­ta me­ra kli­mat­be­las­tan­de trans­port­me­del. Sam­ti­digt är det klart att ef­fek­ti­vi­te­ten mäts med eko­no­mis­ka mått, till ex­em­pel i hur många fär­re an­ställ­da som tek­no­lo­gin re­sul­te­rar i.

Visst, ny tek­no­lo­gi ska­par ock­så nya ty­per av jobb – men in­te nöd­vän­digt­vis på sam­ma fy­sis­ka plats, för sam­ma an­ställ­da.

DÄR­FÖR ÄR det in­te ba­ra färj­tra­fi­ken i skär­går­den som går in i en ny fas. Ock­så skär­går­den, där för­bin­del­se­tra­fi­ken lö­per som en hu­vud­ar­tär, står inför ett pa­ra­digm­skif­te.

Det är onö­digt att må­la fan på väg­gen. Gles­byg­den har in­te råd att be­trak­ta sam­hälls­ut­veck­ling­en som ett hot. Där­e­mot har den nå­got att vin­na ge­nom att pla­ce­ra sig i sam­ma ut­veck­lings fram­kant.

Det be­ty­der i sin tur att in­tres­se­be­vak­ning­en mås­te fun­ge­ra och att vis­sa frå­gor mås­te skrin­läg­gas, till och med be­gra­vas.

EN FAST för­bin­del­se mel­lan Par­gas och Na­gu är ett ex­em­pel på det se­na­re.

För att va­ra över­tyd­lig: möj­lig­he­ten att ha au­to­no­ma el­ler fjärr­styr­da fär­jor i skär­går­den gör det än­nu svå­ra­re än ti­di­ga­re att ar­gu­men­te­ra för en bro.

FIN­FER­RI­ES och Rolls-Royce sam­ar­be­te an­ty­der att lös­ning­en på fär­jor­nas ka­pa­ci­tets­pro­ble­ma­tik in­te finns i tra­di­tio­nel­la och in­ve­ste­rings­tunga in­fra­struk­tur­pro­jekt ut­an sna­ra­re i flex­i­bel tek­no­lo­gi.

En del av fär­jor­nas ka­pa­ci­tets­pro­blem hand­lar om pas­sa­gerar­mäng­dens ojäm­li­ka för­del­ning – långa kö­er är främst ett som­mar­fe­no­men – och om au­to­no­ma fär­jor fri­gör re­sur­ser som kan för­de­las en­ligt be­hov, ja då kan en bro fram­stå som att skju­ta mygg med ka­non. RE­GE­RING­EN Si­pi­lä har i An­ne Ber­ner (C) en kom­mu­ni­ka­tions­mi­nis­ter som ta­lar varmt för au­to­no­ma trans­port­me­del.

Det finns sä­kert skär­gårds­bor som hop­pas att tek­no­lo­givur­men för­svin­ner med hen­ne, men me­ra tro­ligt är att den ty­pen av fo­kus är ett be­stå­en­de in­slag i re­ge­ring­en – oav­sett hur den ser ut.

Ing­en kom­mu­ni­ka­tions­mi­nis­ter med självre­spekt kan för­bi­se den typ av tek­no­lo­gi som vi­sa­des upp för värl­den i den åbo­länds­ka skär­går­den i mån­dags. Där­för kom­mer bro­pla­ner­na obön­hör­li­gen att mä­tas mot den tek­no­lo­gin, till bro­pla­ner­nas nack­del.

VI NÄMN­DE in­tres­se­be­vak­ning­en. Den är vik­tig, in­te en­bart för att det finns arbetsplatser att säk­ra ut­an ock­så nya att vin­na.

Den au­to­no­ma tek­no­lo­gin ska trots allt in­te in­ne­bä­ra att skär­går­den sköts på av­stånd.

Med­vet­na om att skär­gårds­la­gen är en pap­persti­ger på­min­ner vi än­då om att en­ligt la­gen ska sta­ten i egen­skap av ar­bets­gi­va­re ”strä­va ef­ter att be­va­ra stat­li­ga arbetsplatser i skär­går­den.”

Den au­to­no­ma tek­no­lo­gin ska trots allt in­te in­ne­bä­ra att skär­går­den sköts på av­stånd.

STATSÄGA Fin­fer­ri­es är för­stås väl med­vet­na om det­ta, men det ska in­te hind­ra lo­ka­la be­sluts­fat­ta­re – spe­ci­ellt de som har am­bi­tio­ner i riks­dags­va­let – att fun­de­ra kring hur au­to­no­ma fär­jor in­te ba­ra säk­rar arbetsplatser i skär­går­den ut­an ock­så ska­par nya.

I Bot­ten­ha­vet ut­an­för Eu­ra­å­min­nes kust finns ett test­om­rå­de för au­to­nom far­tygs­tra­fik. Kun­de den åbo­länds­ka skär­går­den bli ett liknande labb, det vill sä­ga ett om­rå­de som in­te ba­ra skör­dar fruk­ter­na av den nya tek­no­lo­gin ut­an ock­så är ett dit ar­be­tet med att ta fram den kon­cen­tre­ras?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.