Väg­kost för li­vet till var­je ung

Åbo Underrättelser - - NYHETER & DEBATT - EE­VA-JO­HAN­NA ELO­RAN­TA Riks­dags­le­da­mot, SDP

Låt oss hål­la fast vid var och en ung tills hen är mo­gen nog att bä­ra an­sva­ret för sin fram­tid.

Värl­den för­änd­ras snabbt med den nya tek­no­lo­gin, såsom ro­bo­ti­se­ring och ar­ti­fi­ci­ell in­tel­li­gens, som med­förs av di­gi­ta­li­se­ring.

Man upp­skat­tar att upp till 36 pro­cent av yr­ken kom­mer att för­svin­na inom de när­mas­te tio åren. Sam­ti­digt upp­står dock nya yr­ken istäl­let. De stäl­ler of­ta helt nya krav som krä­ver nya kun­ska­per.

Där­för har rät­ta fär­dig­he­ter­na bli­vit allt vik­ti­ga­re. I en hård­nan­de glo­bal kon­kur­rens lyc­kas vi fin­län­da­re ba­ra ge­nom att sä­ker­stäl­la or­dent­lig ut­bild­ning och forsk­ning och där­med in­no­va­tio­ner som ba­se­rar sig på des­sa.

UTBILDNINGSNIVÅN i Fin­land har än­då bör­jat sjun­ka, in­ve­ste­ring­ar­na i forsk­ning och pro­dukt­ut­veck­ling mins­kar och ut­bild­ning­en i sin hel­het står inför ut­ma­ning att mö­ta de för­än­der­li­ga be­ho­ven i ar­bets­li­vet.

För när­va­ran­de har 11 pro­cent av fin­länds­ka ung­do­mar som slu­tar grund­sko­lan så sva­ga läskun­ska­per att de in­te kla­rar sig i var­da­gen. Det­ta kan sät­ta ett hin­der för vi­da­re­ut­bild­ning och ar­bets­li­vet.

Ty­värr har re­ge­ring­en Si­pi­lä in­te fun­nit nöd­vän­di­ga lös­ning­ar på des­sa pro­blem. SDP anser att un­der den kommande re­ge­rings­pe­ri- oden mås­te man ta be­slut­sam­ma steg fram­åt på kun­skaps­väg.

DET ÄR myc­ket oro­an­de att vi har 115 000 ung­do­mar i 20–29 års ål­der, som sak­nar ex­a­men på and­ra sta­di­et, det vill sä­ga gym­na­sie- el­ler yr­kes­ex­a­men. Det­ta är 17 pro­cent av ål­ders­klas­sen.

I dag är det myc­ket svårt att få anställning ut­an ut­bild­ning. Mind­re än hälf­ten av per­so­ner med en­bart grund­sko­le­ut­bild­ning är sys­sel­sat­ta, med and­ra ord de­ras sys­sel­sätt­nings­grad är ba­ra 48 pro­cent.

För att för­bätt­ra sys­sel­sätt­nings­möj­lig­he­ter är det ab­so­lut nöd­vän- digt att se till att i fort­sätt­ning­en var­je ung slut­för minst en and­ra sta­di­ets ex­a­men. Det­ta skul­le ut­veck­la de­ras fär­dig­he­ter och sam­ti­digt för­bätt­ra jäm­lik­he­ten i ut­bild­ning­en.

DET ÄR allt­så vik­tigt att sä­ker­stäl­la att var­je ung får den ut­bild­ning och de fär­dig­he­ter som krävs i det mo­der­na sam­häl­let. Ett bra sätt att upp­nå det­ta mål är att för­länga skol­plik­ten från den nu­va­ran­de ni­o­å­ri­ga grund­sko­le­pe­ri­o­den till he­la and­ra sta­di­et.

Sam­ti­digt ska läro­ma­te­ri­al bli kost­nads­fria, vil­ket bi­drar till att un­dan­rö­ja hin­der för ut­bild­ning­en. Man bör ock­så ga­ran­te­ra att de som har oli­ka ut­ma­ning­ar i lä­ran­det får det stöd som de be­hö­ver.

UNGA MÄN­NI­SKOR bör få stöd tills de kan ta hand om sig själ­va. Det­ta skul­le in­ne­bä­ra att man för­läng­er stö­det från 18 till 21 år. Fram­för allt är det­ta vik­tigt för till ex­em­pel om­hän­der­tag­na unga el­ler unga som ris­ke­rar att bli ut­an ut­bild­ning.

Låt oss hål­la fast vid var och en ung tills hen är mo­gen nog att bä­ra an­sva­ret för sin fram­tid.

TROTS ATT det är myc­ket vik­tigt att ung­do­mar har en and­ra sta­di­ets ex­a­men, ska sam­häl­let ock­så dri­va ige­nom en re­form av stän­digt lä­ran­de.

Då skul­le var­je fin­län­da­re få möj­lig­he­ten att lä­ra sig och upp­da­te­ra si­na kun­ska­per med det för­änd­ran­de ar­bets­li­vet. Där­för bor­de man ta steg fram­åt på kun­skaps­vä­gen.

● Lo­ka­la riks­dags­le­da­mö­ter och po­li­ti­ker som skri­ver ko­lum­ner i ÅU med jäm­na mel­lan­rum är Ste­fan Wal­lin (SFP), Ee­va-Jo­han­na Elo­ran­ta (SDP), Li An­ders­son (VF), Saa­ra Il­vessa­lo (Grö­na) och Saa­ra-Sofia Sirén (Saml).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.