Åbo stad säl­jer vik­ti­ga so­ci­al- och häl­so­vårds­fas­tig­he­ter

» Af­fä­ren gick i lås ef­ter en lång debatt i full­mäk­ti­ge.

Åbo Underrättelser - - NYHETER & DEBATT - Dan Lo­lax 050-589 2592/dan.lo­[email protected]­me­dia.fi

Full­mäk­ti­ge i Åbo be­slöt i mån­dags, ef­ter en två tim­mar lång debatt och tre om­röst­ning­ar, att säl­ja cen­tra­la so­ci­al- och häl­so­vårds­fas­tig­he­ter till det svens­ka fas­tig­hets­ak­tie­bo­la­get Hem­sö.

Det hand­lar om åt­ta fas­tig­he­ter med sam­man­lagt 23 bygg­na­der som säljs för 130 mil­jo­ner eu­ro.

Åbo fort­sät­ter som hy­res­gäst i fas­tig­he­ter­na. Av­ta­let är för el­va år och kos­tar sta­den drygt 116 mil­jo­ner eu­ro. Om so­ci­al- och häl­so­vårds­re­for- men blir av tar land­ska­pet över hy­res­av­ta­let.

KRI­TI­KEN MOT AF­FÄ­REN är hår­dast från Väns­ter­för­bun­det och Cen­tern.

Un­der full­mäk­ti­ge­de­bat­ten ifrå­ga­sat­te Johannes Yrt­ti­a­ho den del av af­fä­ren som be­ty­der att Hem­sö blir en sto­rä­ga­re i Åbos fas­tig­hets­bo­lag Turun tek­no­lo­gi­a­ki­in­te­i­stöt, som ut­vid­gar i Ös­terås.

Hans par­ti­kol­le­ga Li An­ders­son på­pe­ka­de att re­ge­ring­en med be­grän­san­de la­gar för­sö­ker för­hind­ra kom­mu­ner­na att gö­ra för­has­ta­de af­fä­rer med pri­va­ta ak­tö­rer, ut­tryck­li­gen för att det hand­lar om vik­ti­ga fas­tig­he­ter som har en be­ty­del­se för he­la land­ska­pet. DE SOM för­sva­ra­de af­fä­ren, bland dem Sam­lings­par­ti­et, SDP och SFP, lyf­te fram att Åbo har sto­ra in­ve­ste­rings­be­slut fram­för sig och att peng­ar­na från af­fä­ren är väl­kom­na. Dess­utom över­skri­der fas­tig­he­ter­nas re­no­ve­rings­skuld sta­dens in­ve­ste­rings­för­må­ga. SFP:s Ul­la Achrén gick i god för Hem­sö som fas­tig­hets­ä­ga­re.

Mot­stån­dar­na för­sök­te först bord­läg­ga och se­dan för­kas­ta ären­det men i slutän­dan ställ­de sig 43 le­da­mö­ter bakom af­fä­ren, 20 rös­ta­de mot och 4 blankt.

ÅU-FO­TO

SÅLD! Tall­bac­kens häl­so­cen­tral hör till de bygg­na­der på Åbo stads­sjuk­hus om­rå­de som säljs till svens­ka Hem­sö.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.