Goog­le­bo­lag vill tes­ta drö­nar­le­ve­ran­ser i Fin­land

» Wing of­fent­lig­gjor­de sin am­bi­tiö­sa vi­sion i sam­band med upp­starts­fes­ti­va­len Slush.

Åbo Underrättelser - - ANNONSER & NYHETER - An­na Back/SPT

Wings drö­na­re

Barn­fa­mil­jer kan be­hö­va mat, äld­re lä­ke­me­del och till ex­em­pel bygg­ar­be­ta­re kan be­hö­va nå­gon kom­po­nent snabbt.

Ja­mes Ry­an Bur­gess, vd för Wing, be­rät­tar att de förs­ta test­flyg­ning­ar­na görs norr om Tam­mer­fors i vin­ter, för att al­la vä­der­fe­no­men ska kun­na tes­tas. I vår är tanken att bör­ja fly­ga i ur­ba­na Helsing­fors. Ex­akt var drö­nar­na ska ha sin bas utreds fort­fa­ran­de.

– Vi tit­tar på oli­ka stäl­len. Helsing­fors borg­mäs­ta­re Jan Va­paavu­o­ri (Saml) in­ty­gar att de nu­va­ran­de drö­nar­fria zo­ner­na i hu­vud­sta­den in­te kom­mer att bli ett pro­blem.

– Om det skul­le fin­nas ett pro­blem med be­gräs­ning­ar

Drö­nar­na kan frak­ta pa­ket på upp till 1,5 ki­lo­gram.

De har en räck­vidd på 20 kilo­me­ter, och kan allt­så le­ve­re­ra pa­ket upp till 10 kilo­me­ter och se­dan fly­ga skul­le Ja­mes in­te stå här nu, sä­ger Va­paavu­o­ri.

BUR­GESS SÄ­GER att man bör­jar små­ska­ligt, med mel­lan fem och tio drö­na­re. In­nan helsing­for­sar­na hör surr i luf­ten, lo­var Bur­gess att upp­läg­get ska dis­ku­te­ras lokalt.

– Vi ska ord­na eve­ne­mang och knac­ka dör­rar, och öpp­nar nu en webb­sajt för kom­mu­ni­ka­tion.

Drö­nar­na lan­dar in­te. Pa­ke­ten sänks ner med en sju me­ter lång li­na.

– De hålls bor­ta från män- till­ba­ka till ba­sen där de lad­das på nytt.

Den max­i­ma­la has­tig­he­ten är 125 kilo­me­ter i tim­men.

Hit­tills har det gjorts 60000 test­flyg­ning­ar. nis­kor­na för att gö­ra det tryg­ga­re.

Hur ser Wings af­färsmo­dell ut, Ja­mes Bur­gess?

– Vi har tit­tat på oli­ka mo­del­ler men kom­mit fram till att det är bäst att vi själ­va byg­ger, äger och skö­ter den operativa verk­sam­he­ten. Vi vill va­ra säk­ra på att det är tryggt.

DET FINNS EN stor ef­ter­frå­gan på luft­bur­na le­ve­ran­ser, anser Bur­gess.

– Det är säk­ra­re att frak­ta i luf­ten än på vägar. När vi har tes­tat på and­ra stäl­len har vi över­ras­kats av hur oli­ka be­hov det finns. Barn­fa­mil­jer kan be­hö­va mat, äld­re lä­ke­me­del och till ex­em­pel bygg­ar­be­ta­re kan be­hö­va nå­gon kom­po­nent snabbt.

I fram­ti­den tän­ker sig Bur­gess att man kan sit­ta i en all­män park och be­stäl­la det man be­hö­ver, och till och med att pri­vat­per­so­ner ska kun­na skic­ka sa­ker till and­ra pri­vat­per­so­ner. Men det är in­te ak­tu­ellt i förs­ta ta­get, nu söker Wing sam­ar­bets­par­ter för att se hur oli­ka fö­re­tag kan an­vän­da drö­nar­na för le­ve­ran­ser.

● Wing är ett dot­ter­bo­lag till Alp­ha­bet, bo­la­get bakom Goog­le.

PIXABAY

FRAM­TID? Det här är in­te Wings drö­na­re, men tek­ni­ken tes­tas av många fö­re­tag just nu för bland an­nat mind­re trans­por­ter. Fins­ka Pos­ten har ock­så tes­tat drö­na­re för post­le­ve­ran­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.