Can­cer­fors­ka­re med röt­ter i Par­gas täv­lar om 100 000 eu­ro

» Spän­nan­de ti­der för fors­ka­ren Sandra Jern­ström vid Ka­ro­lins­ka In­sti­tu­tet.

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN - Mikael He­in­richs 050-306 2004/ mikael.he­in­[email protected]­me­dia.fi

Post doc-fors­ka­ren Sandra Jern­ström, ur­sprung­li­gen från Par­gas, är en av åt­ta fors­ka­re som i dag del­tar i Sko­lar Award-täv­ling­en på Slus­he­ve­ne­mang­et i Helsing­fors.

Sko­lar Award är en täv­ling, där post­dok­to­ra­la fors­ka­re täv­lar om ett forsk­nings­bi­drag på 100 000 eu­ro som fi­nan­sie­ras av sju oli­ka stif­tel­ser.

Själ­va täv­ling­en går ut på att fors­kar­na ska pit­cha sin forsk­nings­plan för en ju­ry. Det he­la sker inför Slus­h­publi­ken och täv­ling­en har se­dan star­ten 2015 vux­it till sig re­jält.

JERN­STRÖM dis­pu­te­ra­de i can­cer­ge­ne­tik vid uni­ver­si­te­tet i Oslo 2015. Ett in­tres­sant forsk­nings­pro­jekt vid Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet i Stock­holm för­de hen­ne till Sve­ri­ge i ja­nu­a­ri i år. Hon tog stu­den­ten vid Par­gas svens­ka gym­na­si­um 2001 och har ef­ter det hun­nit med stu­di­er i bi­o­ke­mi vid Åbo Aka­de­mi samt ut­by­tesstu­di­er i Frank­ri­ke och Por­tu­gal in­nan det blev Nor­ge år 2011.

– Att jag blev fors­ka­re just vid Ka­ro­lins­ka är väl mest av allt en slump, el­ler en sum­ma av oli­ka till­fäl­lig­he­ter. Jag är en per­son som väl­digt starkt föl­jer min pas­sion och då pro­jek­tet i Stock­holm dök upp kän­des det rätt. Den me­di­cins­ka vår­den av can­cer är of­ta li­tet av rysk ru­lett då man prö­var det ena lä­ke­med­let ef­ter det and­ra, men med vår forsk­ning hop­pas vi kun­na hjäl­pa can­cer­sju­ka få rätt lä­ke­me­del så ti­digt som möj­ligt, för­kla­rar hon.

FORS­KAR­NA har ex­akt tre mi­nu­ter på sig att över­ty­ga ju­ryn, så det gäl­ler att kun­na sam­man­fat­ta sin idé och pa­ke­te­ra den på ett till­ta­lan­de sätt.

– Jag kän­de fak­tiskt till täv­ling­en se­dan ti­di­ga­re och skic­ka­de in min an­sö­kan i sep­tem­ber. En ju­ry på 12 aka­de­mi­ker val­de se­dan ut de åt­ta lämp­li­gas­te som gick till den sto­ra fi­na­len, be­rät­tar Jern­ström. DEN PLAN hon kom­mer att för­sö­ka säl­ja in hos Sko­lar Award-ju­ryn hand­lar om pre­ci­sions­me­di­ci­ne­ring av can­cer.

– Vi för­sö­ker med and­ra ord hit­ta den op­ti­ma­la lä­ke­me­dels­be­hand­ling­en för var­je spe­ci­fik pa­ti­ent ge­nom att kö­ra en lä­ke­me­dels­scre­e­ning på pa­ti­ent­ma­te­ri­al.

Forsk­nings­grup­pen får pa­ti­ent­ma- te­ri­al som man se­dan ex­pan­de­rar, det vill sä­ga od­lar upp av, för att få en till­räck­ligt stor mängd att tes­ta fle­ra hund­ra oli­ka lä­ke­me­del på.

FÖR JU­RYN pit­char hon en ny me­tod som skul­le för­snab­ba bå­de od­ling­en och scre­e­ning­en så att man re­dan inom en vec­kas tid kan ta fram den op­ti­ma­la be­hand­ling­en för just den spe­ci­fi­ka pa­ti­en­ten och can­cer­ty­pen i frå­ga.

I dags­lä­get tar od­ling­en och scre­e­ning­en så lång tid att can­cern hinner för­änd­ras in­nan man har möj­lig­het att sät­ta in be­hand­ling­en som bor­de bi­ta bäst.

Är det svårt att sam­man­fat­ta sin forsk­nings­idé på ba­ra tre yn­ka mi­nu­ter?

– Det be­ror egent­li­gen på hur man tar det. Det kans­ke svå­ras­te är att få till en bra sto­ry, en röd tråd som ge­nom­sy­rar he­la pre­sen­ta­tio­nen. Själv­klart mås­te man för­enk­la, ef­tersom det in­te finns tid att gå in på de­tal­jer. På en ve­ten­skap­lig kon­fe­rens skul­le pre­sen­ta­tio­nen för­stås se helt an­norlun­da ut och jag skul­le få bac­ka upp var­je på­stå­en­de med re­fe­ren­ser.

Den me­di­cins­ka vår­den av can­cer är of­ta li­tet av rysk ru­lett då man prö­var det ena lä­ke­med­let ef­ter det and­ra, men med vår forsk­ning hop­pas vi kun­na hjäl­pa can­cer­sju­ka få rätt lä­ke­me­del så ti­digt som möj­ligt.

Har du ti­di­ga­re er­fa­ren­het av att pit­cha på det här viset?

– Nej, det har jag in­te så det är ab­so­lut en ut­ma­ning. Ve­ten­skaps­män­ni­skor är in­te all­tid kän­da för att va­ra så duk­ti­ga på att för­kla­ra sa­ker med enk­la ord, men det är ock­så just den aspek­ten som gör det så in­tres­sant. Min man har där­e­mot ett mo­bil­spels­fö­re­tag med bas i Åbo, så jag har fått hö­ra en hel del öv­ning­ar, skrat­tar hon.

DE ÅT­TA fi­na­lis­ter­na kom­mer att va­ra in­kvar­te­ra­de i ett ge­men­samt bo­en­de, ”Sko­lar house” från sön­dag kväll än­da fram till i dag då det verk­li­gen gäl­ler.

– Jag kän­ner ing­en av de and­ra fi­na­lis­ter­na från förr, så det kom­mer att bli rik­tigt in­tres­sant. Dess­utom är det skönt att sä­kert kun­na ta­la om nå­got an­nat ock­så in­nan det är dags för täv­ling­en.

För Sandra Jern­ström känns det som att hon re­dan med fi­nal­plat­sen har upp­nått den högs­ta vins­ten.

– Ba­ra att få va­ra med i täv­ling­en och pre­sen­te­ra sin plan inför så myc­ket folk är en vinst i sig. Sam­ti­digt kom­mer vi att få ut­bild­ning i hur man ska gå till väga för att nå ut med ve­ten­skap­lig kom­mu­ni­ka­tion till den bre­da all­män­he­ten. Om jag skul­le vin­na och få 100 000 eu­ro till min forsk­ning skul­le det för­stås va­ra all­de­les fan­tas­tiskt, men hur det än går tar jag ga­ran­te­rat med mig en mas­sa lär­do­mar.

I MÅN­DAGS del­tog samt­li­ga åt­ta fi­na­lis­ter i ett gen­rep inför le­van­de publik på O’Le­a­rys i cen­tra­la Helsing­fors i ett till­fäl­le som var öp­pet för all­män­he­ten.

Un­der bör­jan av vec­kan blir det dess­utom en mas­sa in­ter­vju­er och me­di­e­trä­ning.

– På Slush tror jag in­te det blir så många vän­ner och be­kan­ta i publi­ken, ef­tersom bil­jet­ter­na är så dy­ra och det sist och slut­li­gen ba­ra hand­lar om tre mi­nu­ter av mitt liv, men på gen­re­pet kom­mer en del släkt och vän­ner att va­ra med.

Hur ner­vös är du just nu?

– Det går upp och ner, men åt­minsto­ne än så länge känns det som en po­si­tiv ner­vo­si­tet. Det här är nå­got jag verk­li­gen vill gö­ra, men sam­ti­digt tän­ker jag att det sä­kert skul­le fin­nas ett enkla­re stäl­le att lä­ra sig pit­cha, skat­tar hon.

Slush som in­ram­ning för aka­de­misk forsk­ning, är det in­te li­tet lång­sökt?

– Jag tyc­ker det är coolt, jag hop­pas att folk in­ser att aka­de­misk forsk­ning har ett stort vär­de och en stor nyt­ta för sam­häl­let som hel­het. Det här är ett otro­ligt fint sätt att upp­märk­sam­ma det. Fors­ka­re sit­ter in­te in­snö­a­de i sin egen värld och är omed­vet­na om vad som hän­der och sker, ut­an många, ja egent­li­gen al­li­hop, hop­pas kun­na på­ver­ka. Det här är ett bra sätt att ”tvinga” fors­ka­re bli duk­ti­ga­re på att kom­mu­ni­ce­ra sitt bud­skap utåt så att ock­så and­ra än forskar­kol­le­ger för­står det.

OBE­RO­EN­DE av hur det går i täv­ling­en är det till­ba­ka till var­da­gen ef­ter Slush.

– Pro­jek­tet är i start­gro­par­na och vi kom­mer att för­sö­ka ge­nom­fö­ra vårt forsk­nings­pro­jekt obe­ro­en­de hur det går i täv­ling­en. Pa­ti­ent­ma­te­ri­a­let finns och vi är iv­ri­ga att kom­ma igång med att prö­va tek­no­lo­gin.

Och vem vet, kans­ke nå­gon får upp ögo­nen för just det här forsk­nings­pro­jek­tet?

● Sko­lar Award-fi­na­len går av sta­peln på Pink stage på Slush kloc­kan 14.05 i dag ons­dag.

SPÄN­NAN­DE. Sandra Jern­ström med­ger att hon är aning­en ner­vös inför täv­ling­en, men att job­bet fram­skri­der obe­ro­en­de av täv­lings­re­sul­ta­tet.

VIL­JA PURSIAINEN/KASKAS ME­DIA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.