Sko­lar Award

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN - Mikael He­in­richs 050-306 2004/ mikael.he­in­[email protected]­me­dia.fi

Ti­di­ga­re vinnare: 2015 Cop­la, 2016 Vir­pi Vir­ja­mo, 2017 Johan Seij­sing.

Öp­pen för al­la post doc-fors­ka­re, man be­hö­ver in­te ha en kopp­ling till Fin­land.

Pris­sum­man, ett forsk­nings­bi­drag på 100 000 eu­ro, do­ne­ras av Helsingin Sa­no­mats stif­tel­se, Li­i­kesi­vis­tys­ra­has­to, Mag­nus Ehrn­root­hs stif­tel­se, Pau­los stif­tel­se, Ru­nar Bäck­ströms stif­tel­se, Saas­ta­moi­nen- stif­tel­sen och Wal­ter Ahl­ströms stif­tel­se.

Unga fors­ka­re i bör­jan av sin kar­riär har of­ta svårt att få fi­nan­sie­ring för si­na pro­jekt, me­dan mer eta­ble­ra­de fors­ka­re of­tast in­te rå­kar ut för liknande svå­rig­he­ter.

täv­ling­en. De får lä­ra sig om ve­ten­skap­lig kom­mu­ni­ka­tion och vi hjäl­per dem för­stås att eta­ble­ra kon­tak­ter ock­så ef­ter täv­ling­en om det be­hövs, sä­ger Rönkä.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.