Jonas Si­ve­lä

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

• Född och upp­vux­en i Helsing­fors.

• Bo­satt i Sib­bo.

• Spe­ci­al­fors­ka­re på In­sti­tu­tet för häl­sa och väl­färd.

• Skrev sin kul­tur­ve­ten­skap­li­ga dok­tors­av­hand­ling om vid­skep­li­ga at­ti­ty­der mot aids i Sydafrika.

• Har gett ut boken ”Kai­ken taka­na on sa­la­li­it­to”, som hand­lar om kon­spi­ra­tions­te­o­ri­er.

• Le­der ett EU-fi­nan­si­e­rat forsk­nings­pro­gram om vac­ci­na­tions­mot­stånd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.