Pit­cha­de sig till 100000

Sand­ra Jern­ström, upp­vux­en i Par­gas, vann stort pris på Slush.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Pia Heikkilä 040-555 4254/pia.he­ik­ki­[email protected]­me­dia.fi

Post doc-fors­ka­ren Sand­ra Jern­ström, ur­sprung­li­gen från Par­gas, vann 100 000 eu­ro då hon tog hem se­gern i Sko­lar Award-täv­ling­en på eve­ne­mang­et Slush i Helsingfors i går.

– Det här är det ro­li­gas­te jag har gjort i he­la mitt liv! Det är helt fan­tas­tiskt men jag kan än­nu in­te rik­tigt fat­ta att jag vann, sä­ger Jern­ström till ÅU ett par tim­mar ef­ter att täv­ling­en av­slu­ta­des på ons­dag ef­ter­mid­dag.

Täv­lingsupp­le­vel­sen tog ock­så myc­ket ener­gi.

– Det var otro­ligt myc­ket spän­ning i luf­ten fö­re själ­va täv­ling­en, sä­ger Jern­ström och lo­var in­te på stå­en­de fot att del­ta i nå­gon lik­nan­de täv­ling igen. HONVAREN av åt­ta fors­ka­re som på tre mi­nu­ter pit­cha­de sin forsk­nings­plan för en ju­ry.

– Jag har ald­rig gjort det förr men tyck­te att jag gjor­de just så bra jag kun­de. Men jag trod­de ald­rig jag skul­le vin­na, de öv­ri­gas pre­sen­ta­tio­ner var helt su­ve­rä­na, sä­ger Jern­ström.

Vinst­sum­man, 100 000 eu­ro, är ett forsk­nings­bi­drag som fi­nan­sie­ras av sju oli­ka stif­tel­ser.

JERN­STRÖM dis­pu­te­ra­de i can­cer­ge­ne­tik vid uni­ver­si­te­tet i Oslo 2015.

Ett in­tres­sant forsk­nings­pro­jekt vid Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet i Stock­holm för­de hen­ne till Sve­ri­ge i ja­nu­a­ri i år.

Hon tog stu­den­ten vid Par­gas svens­ka gym­na­si­um 2001 och har ef­ter det hun­nit med stu­di­er i bi­o­ke­mi vid Åbo Akademi samt ut­by­tesstu­di­er i Frank­ri­ke och Por­tu­gal in­nan det blev Nor­ge år 2011.

DENPLAN som hon sål­de in för Sko­lar Award-ju­ryn hand­la­de om pre­ci­sions­me­di­ci­ne­ring av can­cer.

– Med pris­peng­ar­na hop­pas jag kun­na an­stäl­la nå­gon att hjäl­pa mig med min forskning. Nå­gon som gör kon­kret hands on-ar­be­te, sä­ger Jern­ström.

Ju­ryn som ut­såg vin­na­ren sä­ger att al­la åt­ta fors­ka­re som del­tog skul­le ha va­rit vär­da ett pris.

– Men Jern­ströms forsk­nings­plan var den som fö­re­föll ha störst in­ver­kan på lång sikt, sä­ger Jus­si Pa­rik­ka, pro­fes­sor och ju­ry­med­lem på webb­saj­ten Sko­lar Award.

PRI­VAT/JOHAN KRONBERG

ÖVERVÄLDIGAD VINNARE. Sand­ra Jern­ström, can­cer­fors­ka­re med röt­ter­na i Par­gas, vann 100 00 eu­ro i en fors­kar­täv­ling på eve­ne­mang­et Slush i går.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.