Sam­lings­par­tist i Åbo: Utvi­sa in­vand­ra­re som be­går brott

» Ef­ter över­grep­pen och våld­täk­ter­na i Uleå­borg ef­ter­ly­ser Mu­his Azi­zi snab­ba lagänd­ring­ar.

Åbo Underrättelser - - NYHETER - Dan Lo­lax 050-589 2592/dan.lo­[email protected]­me­dia.fi

De upp­da­ga­de sex­u­al­brot­ten i Uleå­borg, där off­ren va­rit min­derå­ri­ga flic­kor, en så ung som 10 år, och för­ö­var­na män med ut­ländsk bak­grund, får Mu­his Azi­zi, sam­lings­par­tis­tisk ord­fö­ran­de för det mång­kul­tu­rel­la rå­det i Åbo att ry­ta till.

I ett blog­gin­lägg på Uu­si Su­o­mis webb­plats skri­ver Azi­zi att la­gen mås­te änd­ras så, att in­vand­ra­re som be­går brott ut­vi­sas di­rekt ef­ter att de av­tjä­nat si­na straff.

EN SÅDAN lagänd­ring kun­de ge­nom­fö­ras med sam­ma bråds­ka som präg­lat de nya spa­nings­la­gar­na, me­nar Azi­zi.

– Jag för­und­ras över att det all­tid krävs en ka­ta­strof el­ler ett ex­tremt brott in­nan la­gar änd­ras.

Skärp­ta la­gar skul­le få per­so­ner med in­vand­rar­bak­grund att ta lan­dets la­gar på ett stör­re all­var, skri­ver Azi­zi, som ock­så är full­mäk­ti­ge­le­da­mot i Åbo.

AZI­ZI, SOM själv är in­vand­ra­re, skri­ver att han på grund av and­ra in­vand­ra­res brott blir mål­tav­la för kränk­ning­ar och för­ned­ring­ar.

Om stats­mak­ten in­te age­rar är det onö­digt att hop­pas på noll­to­le­rans för ra­sism, av­slu­tar sam­lings-

Jag för­und­ras över att det all­tid krävs en ka­ta­strof el­ler ett ex­tremt brott in­nan la­gar änd­ras.

par­tis­ten.

In­ter­na­tio­nel­la kon­ven­tio­ner och grund­la­gen omöj­lig­gör ut­vis­ning­ar ock­så av asyl­sö­kan­de som be­gått brott om det finns grun­der för att be­vil­ja asyl el­ler om den asyl­sö­kan­de ho­tas av döds­straff, tor­tyr el­ler för­föl­jel­se i hem­lan­det.

ÅU-FO­TO

KRÄVER LAGÄND­RING. Mu­his Azi­zi sä­ger att ra­sis­men till­tar om la­gar­na in­te skärps.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.