Nytt lag­för­slag: all­var­li­ga brott le­der till för­lo­rat finskt med­bor­gar­skap

» Stats­rå­det över­läm­na­de på ons­da­gen ett nytt lag­för­slag.

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

Ett nytt lag­för­slag skul­le ge fins­ka myn­dig­he­ter rätt att åter­ta finskt med­bor­gar­skap ifall en per­son har gjort sig skyl­dig till all­var­li­ga brott.

De brott som räk­nas upp i lag­för­sla­get är lands­för­rä­de­ri, hög­för­rä­de- ri och brott gjor­da i ter­ro­ris­tiskt syf­te av­sed­da att ska­da Fin­lands livsvik­ti­ga in­tres­sen.

En­ligt för­sla­get kan det fins­ka med­bor­gar­ska­pet gå för­lo­rat en­dast om per­so­nen har med­bor­gar­skap i en an­nan stat och till­räck­ligt star­ka band till den and­ra sta­ten. En in­född finsk med­bor­ga­re kan en­ligt för­sla­get ock­så för­lo­ra sitt med­bor­gar­skap.

– DE SOM har dömts för lands­för­rä- de­ri el­ler ter­ro­ris­tis­ka brott har för­lo­rat sin lo­ja­li­tet gente­mot Fin­land och fin­län­dar­na. I så­da­na fall är det be­rät­ti­gat att åter­kal­la med­bor­gar­ska­pet med vis­sa för­be­håll, sä­ger in­ri­kesmi­nis­ter KaiMyk­kä­nen (Saml) i ett press­med­de­lan­de.

En­ligt för­sla­get för­ut­sät­ter ett åter­kal­lat med­bor­gar­skap att en per­son får ett ovill­kor­ligt fäng­el­se­straff på minst fem år. Som lands­för­rä­de­ri be­trak­tas till ex­em­pel spi­o­nage, ett även­ty­ran­de av Fin­lands själv­be- stäm­man­de el­ler upp­vig­ling till krig.

SOM TER­RO­RIS­TIS­KA hand­ling­ar klas­sas till ex­em­pel ta­gan­de av giss­lan, grov män­ni­sko­han­del, an­vän­dan­de av ke­mis­ka va­pen el­ler kärn­va­pen, mord el­ler kap­ning som rik­tar sig mot Fin­lands vi­ta­la in­tres­sen.

Mi­gra­tions­ver­ket fat­tar en­ligt för­sla­get det slut­gil­ti­ga be­slu­tet om att med­bor­gar­ska­pet ska hä­vas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.