Su­per­cell ut­bil­dar ko­da­re

Åbo Underrättelser - - NYHETER - An­na Back/SPT

HELSINGFORS. För att åt­gär­da bris­ten på ko­da­re grun­dar spel­bo­la­get Su­per­cell en ny ko­dar­sko­la i Sör­näs i Helsingfors. An­sök­ning­ar­na tas emot från den 15 ja­nu­a­ri. Det förs­ta året tar man in hund­ra ele­ver i ål­dern 18–30, stu­di­er­na är av­gifts­fria. Sko­lan har inga lä­ra­re, ut­an ele­ver­na till­sam­mans ko­dar på cam­pus. Sko­lan är öp­pen dyg­net runt och ef­ter tre års hel­tids­stu­di­er ska ele­ver­na ha ko­dar­kun­ska­per av världs­klass, en­ligt sko­lans sajt. De förs­ta fem åren är Su­per­cell re­do att be­ta­la mel­lan 8 och 10 mil­jo­ner eu­ro, ge­nom en stif­tel­se. Pla­ner­na of­fent­lig­gjor­des vid upp­starts­fes­ti­va­len Slush igår.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.