Vir­ket vid Utö finns del­vis kvar

» Båt­fö­ra­re upp­ma­nas fort­fa­ran­de se upp för dri­van­de stoc­kar ef­ter fre­da­gens storm.

Åbo Underrättelser - - NYHETER - Jan-Ole Ed­berg 050-434 2457 jan-ole.ed­[email protected]­me­dia.fi

Störs­ta de­len av vir­ket som i hel­gen drev om­kring i ha­vet nä­ra Utö har nu flu­tit i land.

Vir­ket har fast­nat vid strän­der­na på Utö och när­lig­gan­de öar och hol­mar i Skär­gårds­ha­vet.

Sjö­be­vak­ning­en var­na­de på sön­da­gen båt­fö­ra­re för sto­ra mäng­der mass­a­ved som fanns i ha­vet nä­ra Utö. Vir­ket kom­mer från en för­lo­rad däckslast med cir­ka 500 ku­bik­me­ter mass­a­ved el­ler rund­vir­ke. Ett frakt­far­tyg för­lo­ra­de las­ten syd­väst om Utö i stor­men i fre­dags.

RUNDVIRKET be­står av gran och fu­ru som är ka­pa­de i tre me­ter långa stoc­kar.

Lotskut­ter­fö­ra­re Jan Por­ko vid lots­sta­tio­nen på Utö sä­ger att fa­ran än­nu in­te är över.

– Störs­ta de­len av vir­ket har flu­tit i land. Men det kan fort­fa­ran­de fin­nas en­sta­ka stoc­kar kvar i ha­vet som är en fa­ra för båt­fa­ra­re, spe­ci­ellt för snabbgå­en­de mo­tor­bå­tar, sä­ger Por­ko.

De se­nas­te da­gar­na har det blåst hård syd­lig vind på Skär­gårds­ha­vet. Det har gjort att vir­ket dri­vit norrut mot den åländs­ka skär­går­den.

MEN NATTEN till ons­da­gen vred vinden till nord­väst.

– Det be­ty­der att vir­ket kan dri­va ös­terut. Den änd­ra­de vind­rikt­ning­en gör att en del av vir­ket kan loss­na från strän­der­na och dri­va ut i ha­vet på nytt, sä­ger Por­ko.

Vinden är fort­fa­ran­de hård. På ons­dag för­mid­dag blås­te det 12–13 me­ter i se­kun­den på Utö. I vind­by­ar­na nåd­de vind­styr­kan än­da upp till 17 me­ter i se­kun­den.

– Fa­ran är nog in­te över än­nu. Det lö­nar sig för båt­fö­rar­na av va­ra för­sik­ti­ga och hål­la ut­kik ef­ter rund­vir­ke på drift, sä­ger Por­ko.

DET FINNS IN­TE myc­ket man kan gö­ra åt mass­a­ve­den som är på drift.

– De som bor i Skär­går­den och har möj­lig­het att ta va­ra på vir­ket som lig­ger vid strän­der­na kan gläd­jas åt att få gra­tis ved. Ti­di­ga­re när det var van­ligt med vedeld­ning i skär­går­den var för­lo­ra­de vir­kes­las­ter en väl­sig­nel­se för många, sä­ger Por­ko.

En­ligt Por­ko är det är gans­ka van­ligt att frakt­far­tyg tap­par vir­kes­las­ter i stor­mar.

– Det hän­der all­tid då och då. Se­nast det hän­de var för fy­ra år se­dan, då var det björkvir­ke som drev om­kring i ha­vet, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.