Lai­ne och Mar­jamä­ki stäl­ler upp i riks­dags­va­let

» SFP har nu no­mi­ne­rat 10 kan­di­da­ter. Sju till be­hövs.

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

SFP i Egent­li­ga Fin­land har kom­plet­te­rat lis­tan på riks­dags­vals­kan­di­da­ter. Six­ten Lai­ne och Mär­ta Mar­jamä­ki no­mi­ne­ra­des till kan­di­da­ter i riks­dags­va­let på ons­da­gen.

LAI­NE, 61 ÅR, är hem­ma från Ro­sa­la på Ki­mi­to­ön och är ut­bil­dad till stu­ert, men har un­der en läng­re tid va­rit egen­fö­re­ta­ga­re.

– En av de vik­ti­gas­te frå­gor­na i min kam­panj är fö­re­tag­sam­het. För­ut­sätt­ning­ar­na för att star­ta och dri­va fö­re­tag bör ut­veck­las, fö­re­tags­verk­sam­he­ten får in­te hind­ras av stel by­rå­kra­ti, sä­ger Lai­ne.

Lai­ne bor och ver­kar i skär­går­den och vär­nar där­för om bland an­nat skär­gårds­frå­gor.

MÄRTAMARJAMÄKI, 69 år, bor i Nå­den­dal och är pen­sio­när.

Mar­jamä­ki är till ut­bild­ning­en sjuk­skö­ta­re, po­li­ti­ces ma­gis­ter samt dok­tor i häl­so­ve­ten­ska­per och har en bred sak­kun­skap in­om so­ci­al- och häl­so­vår­den ef­ter att ha job­bat 46 år in­om bran­schen.

– Fo­kus i min kam­panj är so­ci­al- och häl­so­vår­den ur den en­skil­da män­ni­skans per­spek­tiv. Fram­för allt vill jag lyf­ta fram äldre­omsor­gen, mental­vår­den och han­di­kapp­ser­vicen. Vi får in­te hel­ler glöm­ma bort det ar­be­te egen­vår­da­re och fri­vil­li­ga gör, sä­ger Mar­jamä­ki.

Mar­jamä­ki har fle­ra för­tro­en­de­upp­drag vid oli­ka yr­kes­läro­in­rätt­ning­ar och ut­bild­nings­frå­gor är där­med nå­got hon ock­så vill job­ba för.

ÖVRI­GA NOMINERADE kan­di­da­ter för SFP i Egent­li­ga Fin­land är Ulla Achrén (Åbo), Sandra Ber­gqvist (Par­gas), Åsa Gustafs­son (S:t Karins), Bar­ba­ra He­i­no­nen (Par­gas), Fol­ke Pahl­man (Par­gas), Ida Schau­man (Åbo), Pep­pi Wil­son (Ki­mi­to­ön) och Nic­ke Wulff (Åbo).

Par­ti­et ska no­mi­ne­ra 17 kan­di­da­ter till riks­dags­va­let i april.

Det be­ty­der att sju kan­di­da­ter än­nu sak­nas. Stäl­ler upp i riks­dags­va­let för SFP. Stäl­ler upp i riks­dags­va­let för SFP.

PRESSBILD

SIX­TEN LAI­NE.

PRESSBILD

MÄR­TA MAR­JAMÄ­KI.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.