Oklart var EM-kval­mat­cher­na spe­las

» Det finns tre al­ter­na­tiv så länge Olym­pi­a­sta­di­on re­no­ve­ras: Åbo, Tam­mer­fors och Helsingfors.

Åbo Underrättelser - - SPORT - Fred­rik Hägg­man fred­rik.hagg­[email protected]­me­dia.fi

LANDSLAGSFOTBOLL. Re­no­ve­ring­en av Olym­pi­a­sta­di­on vän­tas va­ra klar först 2020. Fram till dess mås­te de fin­länds­ka fot­bolls­lands­la­gen spe­las på an­nan ort.

NÄS­TA år spe­lar Fin­lands fot­bolls­her­rar EM-kval. Grup­per­na lot­ta­des i sön­dags, men var Fin­land ska spe­la si­na hem­ma­mat­cher är än­nu in­te be­stämt.

Hem­ma­mat­cher­na un­der den

• till EM.

• 21.45 Ita­li­en – Fin­land

19.00 Ar­me­ni­en – Fin­land

19.00 Fin­land – Bosni­en-Her­ce­go­vi­na 21.45 Liech­tenste­in –Fin­land

21.45 Fin­land – Gre­kland

21.45 Fin­land – Ita­li­en

19.00 Bosni­en-Her­ce­go­vi­na – Fin­land 21.45 Fin­land –Ar­me­ni­en

21.45 Fin­land – Liech­tenste­in 21.45 Gre­kland – Fin­land gång­na hös­tens Na­tions Le­a­gue och kva­let till VM 2018 spe­la­des till störs­ta del på Ra­ti­na sta­di­on i Tam­mer­fors, men någ­ra mat­cher spe­la­des ock­så på Ve­ri­tas sta­di­on i Åbo.

Boll­för­bun­dets kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tör Taru Ny­holm be­rät­tar att för­bunds­sty­rel­sen be­slu­tar var kval-

I mit­ten av de­cem­ber be­slu­tar Boll­för­bun­det var Fin­lands lands­lag spe­lar si­na EM-kval­mat­cher. Bil­den från mat­chen mot Est­land i Åbo i sep­tem­ber. mat­cher­na spe­las den 17 de­cem­ber.

–Det finns i prak­ti­ken tre al­ter­na­tiv: Ve­ri­tas sta­di­on, Ra­ti­na sta­di­on och So­ne­ra sta­di­on.

Det är in­te be­stämt om mat­cher­na de­las upp mel­lan oli­ka or­ter, som un­der Na­tions Le­a­gue.

BE­SLU­TET görs bå­de på id­rotts­li­ga och eko­no­mis­ka kri­te­ri­er. Det som ta­lar för Ra­ti­na sta­di­on är att den har en ka­pa­ci­tet på 16 800 sitt­plat­ser, jäm­fört med So­ne­ra sta­di­ons 10 700 och Ve­ri­tas sta­di­ons 8 000. Det märks tyd­ligt i bil­jettin­täk­ter­na.

Bå­de Ra­ti­na och Ve­ri­tas har en för­del gente­mot So­ne­ra sta­di­on ef­tersom de har na­tur­gräs, vil­ket spe­lar­na själ­va fö­re­drar fram­om konst­gräs. Spe­lar­nas öns­ke­mål tas ock­så med i be­döm­ning­en.

Fin­land in­le­der EM-kva­let i slu­tet av mars.

FRED­RIK HÄGG­MAN

FLER MAT­CHER FÖR ÅBOPUBLIKEN?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.