Är Sta­fett­kar­ne­va­len årets id­rotts­hän­del­se i Egent­li­ga Fin­land?

» Sta­fett­kar­ne­va­len, Paa­vo Nur­mi Ga­mes och In­ters cup­guld hit­tas bland de nominerade.

Åbo Underrättelser - - SPORT - Fred­rik Hägg­man

IDROTT. På Egent­li­ga Fin­lands id­rotts­ga­la den 2 feb­ru­a­ri 2019 ska årets mest spän­nan­de id­rotts­hän­del­se ut­ses, och bland de sju nominerade finns bland an­nat Sta­fett­kar­ne­va­len.

STA­FETT­KAR­NE­VA­LEN ord­na­des i maj för förs­ta gång­en i Åbo. Åbo­kar­ne­va­len var den störs­ta utan­för Helsingfors ge­nom ti­der­na, med to­talt 215 sko­lor, 1 900 lag och 11 355 star­ter.

Täv­ling­ar­na löp­te som smort och lo­ka­lar­ran­gö­ren Åbo IFK fick be­röm av Sta­fett­kar­ne­va­lens cen­tral­or­ga­ni­sa­tion ef­teråt.

På lis­tan över de nominerade finns ock­så In­ters guld i Fin­lands cup. In­ter be­seg­ra­de HJK på bor­ta­plan i fi­na­len som spe­la­des i maj. Ock­så gym­nas­ti­ke­ve­ne­mang­et Fin­lands Gym­naestra­da som sam­la­de 8 000 gym­nas­ter i Åbo är med.

VIN­NA­REN ut­ses ge­nom om­röst­ning på web­ba­dres­sen lo­ma­ke.ts.fi/ur­hei­lu­ta­pahtu­ma2018. Vem som helst kan rös­ta. Om­röst­ning­en på­går till den 20 de­cem­ber.

I fjol ut­sågs TPS-her­rar­nas avan­ce­mang till fot­bolls­li­gan till årets mest spän­nan­de id­rotts­hän­del­se. 2016 var det TPS-da­mer­nas FM-brons som vann och 2015 TPS A-ju­ni­or­poj­kars ishoc­key­guld.

PIA HEIKKILÄ

ÅRETS ID­ROTTS­HÄN­DEL­SE? När Sta­fett­kar­ne­va­len kom till Åbo ha­de S:t Olofs­sko­lan en he­jarklack för förs­ta gång­en på många år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.