Fär­je­för­bin­del­sen Vå­no-Mi­e­lisholm 29.11– 1.12.2018

Åbo Underrättelser - - DEBATT - Kristi­na Karls­son Mi­e­lisholm

TRAFIK. Vid ett/två-ti­den se­nas­te tors­dag ef­ter­mid­dag be­slu­tar per­so­na­len på Vå­no fär­ja att det är för far­ligt att fort­sät­ta kö­ra. Det­ta lä­ge fort­sat­te till lör­dag mor­gon.

Det blev för­stås ka­os. Låg­sta­di­ets ele­ver ha­de hun­nit hem men skol­tax­in blev kvar här. Dags­pos­ten på tors­dag hann de­las ut men post­bi­len blev kvar här. Nor­co­lour-per­so­na­len fick över­nat­ta i fa­bri­ken el­ler i bi­lar­na si­na och ing­en piz­za kun­de le­ve­re­ras. Hög­sta­di­e­e­le­ver, öbor som vil­le hem ef­ter job­bet, 80-åring­en som ba­ra va­rit till Mal­men och skul­le åka taxi hem, al­la de här och många till fick sit­ta på stran­den och se på en ur-bruk-ta­gen fär­ja för att se­dan för­sö­ka ord­na åt sig nå­gon sorts över­natt­ning bor­ta hem­i­från. Det blev för­stås, som van­ligt, av­brott i el­dis­tri­bu­tio­nen på de söd­ra öar­na men ”el­fels­sö­kar­na” satt på stran­den i Vå­no och skul­le väl ha sut­tit där till lör­dag mor- gon om in­te pri­vat­per­so­ner skjut­sat dem över bå­de vat­ten och land. Mas­sor av pla­ner, jobb och åta­gan­den för fre­da­gen mås­te stäl­las in el­ler om­bo­kas. Vem be­ta­lar? In­for­ma­tio­nen var tyd­li­gen då­lig för än­nu på fre­dags­kväl­len kom fle­ra lång­vä­ga re­se­nä­rer till fär­jestran­den, bl.a. från Helsing­fors, ett par med en li- ten ba­by. De fick vän­da om och kö­ra två timmar till, till­ba­ka.

Var det verk­li­gen så att fär­jan ris­ke­ra­de att kap­sej­sa och sjun­ka? Svårt att rik­tigt tro på! (”vild strejk”, pop­par upp – mås­te kol­la vad det rik­tigt be­ty­der?) Det har ju stor­mat förr ock­så ut­an att tra­fi­ken stan­nat helt. Jag minns en jul­dag för någ­ra år se­dan, den stor­men fick visst ett eget namn till och med, när vi var bjud­na till ”fast­lan­det” på jul­ka­las. Vi kom på ka­las och se­dan hem igen på kväl­len/nat­ten, ut­an be­kym­mer. El­ler är ”vår” fi­na fär­ja ba­ra fin på utsidan men har kraf­ter­na slut på in­si­dan? I så fall mås­te vi få lå­na en an­nan fär­ja som kla­rar stor­mar. Som­ma­ren var ovan­ligt varm och fin, då är tro­li­gen vatt­net i Ös­ter­sjön var­ma­re än van­ligt och det be­ty­der att vi sä­kert får en och an­nan storm än­nu in­nan isen läg­ger lock på Ma­ran och Vånsun­det. Plats för li­te grä­van­de jour­na­li­stik?

I ett ny­hets­klipp på nä­tet (ÅU vill jag min­nas) på tors­dag ef­ter­mid­dag står fär­je­fö­rar­nas för­man och ver­kar hål­la med dem. Han po­se­rar med fär­jan i bak­grun­den och be­rät­tar be­kla­gan­de för någ­ra jä­ga­re(?) att fär­jan in­te går. Då vet han re­dan att me­te­o­ro­lo­gen var­nat för storm än­da till lör­dag, men han skyn­dar sig in­te att ord­na med er­sät­tan­de trafik. Det finns sä­kert nå­gon ”ar­bets­lös” fär­ja i när­he­ten el­ler ock­så mås­te det gå att lå­na/hy­ra ett land­stig­nings­far­tyg el­ler för­sök nu åt­minsto­ne hy­ra Put­tes pråm. Den räc­ker till för att få till ex­em­pel El­tel-bi­len över sun­det! Det mås­te läg­gas till i ar­bets­be­skriv­ning­en för Finn­fer­ri­es che­fer för lands­vägs­fär­jor­na att tra­fi­ken ska åter­upp­rät­tas på nå­got sätt ef­ter ba­ra någ­ra timmar. Det får in­te bli någ­ra dygn igen!

Näs­tan som ett hån har ny­hets­flö­det i dag, tis­dag, hand­lat dels om hur vik­tigt det är att för­bin­del­ser­na mås­te fun­ge­ra för att män­skor ska vil­ja och kun­na le­va i skär­går­den och dels om spän­nan­de in­no­va­tio­ner på fär­jan Fal­co. Snart får vi bå­de be­stäl­la fär­jan och kö­ra den med mo­bi­len? Kanske in­te jag men barn och barn­barn.

Min man och jag ha­de tre vik­ti­ga ”jobb” på fre­da­gen som vi ju mås­te släp­pa, vi fick be­svä­ra and­ra istäl­let för att hjäl­pa det lil­la vi or­kar, och vi blev ut­an fre­da­gens ÅU med TV­pro­gram­tablån och lör­dags­tid­ning­en med korsor­det blev ock­så bor­ta. Det är världs­li­ga sa­ker, sa Karls­son på ta­ket, vi kla­rar oss men vi vill ju att ung­do­mar­na ock­så ska kla­ra sig och in­te flyt­ta bort här­i­från, då blir det svårt för oss med.

Det mås­te läg­gas till i ar­bets­be­skriv­ning­en för Finn­fer­ri­es che­fer för lands­vägs­fär­jor­na att tra­fi­ken ska åter­upp­rät­tas på nå­got sätt ef­ter ba­ra någ­ra timmar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.