Bak­grund: Fa­mil­je­en­he­ten i Par­gas stad

Åbo Underrättelser - - NYHETER - An­ja Ku­u­sisto 050 4002352/ an­ja.ku­u­[email protected]­me­dia.fi

• •

• trend, dels kan det fin­nas ett lo­kalt la­ger av upp­däm­da be­hov.

Det sä­ger sig so­ci­al­ar­be­ta­ren Min­na Ran­ta­lai­ho ha mött:

– Det hän­der att vå­ra sam­ar­bets­par­ter – till ex­em­pel dag­hem, sko­la – sä­ger till oss att oron för bar­net har på­gått en tid, men då det kun­de kän­nas som att barn­skyd­det in­te fun­ge­ra­de, så har de skju­tit upp kon­takt­ta­gan­det.

– Men, tilläg­ger hon, sen har vi ock­så barn­skydds­kli­en­ter som in­te hör hem­ma i barn­skydd, ut­an kan över­fö­ras till so­ci­al­vårds­kli­en­ter, ba­ra vi får vå­ra ut­red­ning­ar kla­ra. Vi har svårt att hin­na ikapp, helt en­kelt.

ATT EN­HE­TEN nu­me­ra har en kom­pe­tent per­so­nal och led­ning be­ty­der näm­li­gen in­te att allt är klap­pat och klart och pro­ble­men är ur värl­den, det vill de själ­va ock­så fram­hål­la.

– Vårt ar­bets­fält är ut­ma­nan­de och en ly­hörd ar­bets­gi­va­re som för­står att sats­ning­ar be­hövs är vik­tigt ock­så fram­ö­ver.

DET ÄR EN BRANSCH där kom­mu­ner­na över­lag ro­par ef­ter be­hö­rig per­so­nal.

Hur ser ni själ­va på er egen fram­tid, job­bar ni här in­om 5–10 år?

Det upp­står li­te skratt runt bor­det och Sal­mi­vir­ta sä­ger di­plo­ma­tiskt:

– Det kan hän­da att ing­en alls av oss går i pen­sion här­i­från, men nu är si­tu­a­tio­nen sta­bil jäm­fört med lä­get för nå­got år se­dan. Sen hop­pas vi ock­så att om­giv­ning­en har tå­la­mod med att en för­änd­rings­pro­cess som den här tar tid, den är på gång men den är in­te slut­förd.

Sand­ra Blomqvist ha­kar ock­så på frå­gan:

– Och det som känns vik­tigt är vi att har det bra till­sam­mans, vi trivs till­sam­mans.

AN­JA KU­U­SISTO

FA­MIL­JE­EN­HE­TENS TEAM. Fr.v. Min­na Ran­ta­lai­ho, Sand­ra Blomqvist, Hei­di Svahn­ström, Åsa Myr­berg (barn­till­sy­nings­man), Ma­ri Asplund, Sa­mi Sal­mi­vir­ta, Ul­ri­ka Vai­hi­nen och Ka­tin­ka Blomqvist.Har va­rit myc­ket i ru­bri­ker­na de se­nas­te åren fram­förallt på grund av kri­tik om hur barn­skyd­det sköts. Kri­ti­ken kom ock­så in­i­från en­he­ten och fle­ra so­ci­al­ar­be­ta­re sa upp sig.Re­gi­on­för­valt­nings­ver­ket var in­kopp­lat och grans­ka­de en­he­tens ar­be­te. En sådan gransk­ning he­ter for­mellt till­syn, och ver­ket med­de­la­de 25 ju­ni i år att till­sy­nen har upp­hört.I april ha­de en­he­ten fått en ny en­hets­chef, och bå­de nya so­ci­al­ar­be­ta­re och - hand­le­da­re har re­kry­te­rats se­dan dess.Kri­ti­ken ha­de ock­så lett till att so­ci­al- och häl­so­vårds­di­rek­tö­ren i Par­gas om­pla­ce­ra­des med ett be­slut av stads­sty­rel­sen i maj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.