Dags att an­mä­la sig till Ar­bis vår

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN -

ÅBO. På tis­da­gen den 11 de­cem­ber kloc­kan 18 gäl­ler det igen att sit­ta vid da­to­rer­na el­ler be­sö­ka Ar­bis på Kas­kis­ga­tan 5. Då öpp­nas an­mäl­ning­en till vå­rens kur­ser och fö­re­läs­ning­ar på www.aboar­bis.fi. Stu­die­pro­gram­met finns på sam­ma web­ba­dress. Pap­pers­ver­sio­nen finns att få från och med mån­dag på bland an­nat Ar­bis och Luc­kan.

Un­der vå­ren er­bju­der Åbo svens­ka ar­be­tarin­sti­tut bland an­nat en fö­re­läs­nings­se­rie om hur al­la kan le­va mer mil­jö­vän­ligt i var­da­gen. Se­ri­en inleds med den rik­svens­ke de­bat­tö­ren och författaren Gun­nar Rund­gren un­der ru­bri­ken ”Ren mat – fram­ti­dens lyx­va­ra?”.

Ock­så vå­rens po­li­tis­ka val finns med i Ar­bis pro­gram ge­nom en dis­kus­sion in­för riks­dags­va­let och ett be­sök av Yles ti­di­ga­re Brys­sel­kor­re­spon­dent Da­ni­el Olin in­för EUva­let. Ar­bis in­le­der ock­så ett sam­ar­be­te med Folk­häl­san där man vän­der sig till bli­van­de svensk­språ­ki­ga för­äld­rar. Man kan ock­så an­mä­la sig till ex­em­pel till ja­pansk sol­fjä­der­dans el­ler lä­ra sig äta vil­da väx­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.