Två ljus för kär­lek

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN - Mia Bäck Kyr­ko­her­de i Åbo svens­ka för­sam­ling

Hör du till dem som bru­kar tän­da blå­vi­ta ljus på själv­stän­dig­hets­da­gen? Vi har tänt två ljus i fönst­ren på själv­stän­dig­hets­da­gen i Fin­land se­dan år 1927.

Upp­ma­ning­en att tän­da två blå­vi­ta ljus för att fi­ra vår själv­stän­dig­het kom från It­se­nä­is­syy­den li­it­to. Men det var ing­et nytt att tän­da två ljus i fönst­ren, det ha­de vi gjort ti­di­ga­re ock­så av oli­ka or­sa­ker. Bland an­nat för att fi­ra kung­li­ga ny­he­ter el­ler för att re­vol­te­ra mot för­rysk­ning­en. Lju­sen an­vän­des ock­så som ett tec­ken för jä­ga­re, som ut­bil­da­de sig för att be­fria Fin­land, att i det här hu­set är det tryggt att be om här­bär­ge. För många sym­bo­li­se­rar de två lju­sen idag hem och fos­ter­land.

Det är fint att fi­ra Fin­lands själv­stän­dig­hets­dag. Vi har myc­ket att va­ra tack­sam­ma för. Men det är vik­tigt att vi in­te ska­par en fest­dag som upp­hö­jer Fin­land till sky­ar­na el­ler som be­to­nar vår fin­länds­ka för­träff­lig­het el­ler unik­het. Det är vik­tigt att vi in­te ska­par en fest som ri­tar tyd­li­ga­re grän­ser på Fin­lands kar­ta jämte­mot res­ten av värl­den.

Där­för har vi som tra­di­tion i Åbo svens­ka för­sam­ling att stäl­la till med mis­sions­ba­sar på själv­stän­dig­hets­da­gen. I för­sam­ling­en vill vi in­te ba­ra hur­ra för Fin­land och hur bra vi har det här ut­an vi vill ock­så må­na om dem som be­hö­ver vår hjälp och vårt stöd. Mis­sions­kret­sen job­bar fli­tigt för att kun­na bi­dra med peng­ar till mis­sions­fäl­ten. Ge­nom att säl­ja lot­ter och hant­verk stö­der mis­sions­kret­sen mis­sions­ar­be­tet i Ne­pal och Se­ne­gal.

De se­nas­te åren har vi fått nya vän­ner i för­sam­ling­en. Många av har flytt hit från Irak. Vår för­sam­ling be­ri­kas av att män­ni­skor från and­ra län­der flyt­tar hit. Värl­den är så myc­ket vack­ra­re när mång­fal­den får le­va och vi får de­la varand­ras tra­di­tio­ner och kul­tu­rer.

Där­för hop­pas jag att när vi tän­der vå­ra blå­vi­ta ljus att vi an­vän­der sam­ma sym­bo­lik som Mar­tin Lön­ne­bo gör i fräl­sar­kran­sen med kär­lekspär­lor­na. Lön­ne­bo har valt att ha med två rö­da pär­lor i bö­ne­ban­det. Den förs­ta sym­bo­li­se­rar den kär­lek vi får ta emot av Gud och som är för­kropps­li­gad i Je­sus Kristus. Den and­ra sym­bo­li­se­rar den kär­lek vi får ge vi­da­re till vå­ra med­män­ni­skor.

Vi kan tän­da vårt förs­ta blå­vi­ta ljus för vår gläd­je och oer­hör­da tack­sam­het över vårt fi­na land med den vack­ra na­tu­ren, den fan­tas­tis­ka sko­lan, de många möj­lig­he­ter­na och den ovär­der­li­ga fre­den. Vil­ken nåd! Vi kan tän­da vårt and­ra blå­vi­ta ljus för möj­lig­he­ten att de­la med oss av vårt fi­na land och allt det som vi har fått av Gud. Vil­ken nåd!

Jag hop­pas och ber att vå­ra ljus ska få va­ra ett tec­ken för män­ni­skor från he­la värl­den att här är det tryggt att be om här­bär­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.