» Kor­po Pen­sio­nä­rer

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN -

De­cem­ber­mö­tet hålls tis­da­gen den 11 de­cem­ber kloc­kan 13 på Kom­munal­går­den. Mö­tet är på sam­ma gång vår jul­fest då vi ser­ve­rar en tra­di­tio­nell jul­mid­dag för 20 eu­ro per per­son. För he­ders­med­lem­mar och in­bjud­na är maten gra­tis. Vi upp­vak­tar dem, som un­der året har fyllt jäm­na år samt kal­lar nya he­ders­med­lem­mar. Jan Törn­kvist står för mu­si­ken och vi hop­pas att jul­gub­ben be­sö­ker oss. Ta med en li­ten jul­klapp. Väl­kom­na!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.