Ny kamp mot skär­men

» Fem fa­mil­jer har kom­mit över­ens om ge­men­sam­ma tek­no­lo­gi­fria da­gar.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Pa­tri­cia Tor­valds

För­äld­rar till barn i Skräb­bö­le sko­la in­för ge­men­sam­ma ”skärm­fria da­gar”.

För­äld­rar till barn i Skräb­bö­le sko­la i Pargas har ta­git ini­ti­a­tiv för att mins­ka bar­nens skärm­tid ge­nom att in­fö­ra ge­men­sam­ma ”skärm­fria da­gar”.

– Nu om ald­rig förr krävs det en hel by för att upp­fost­ra ett barn, kon­sta­te­rar Pia Prost som hör till den grupp för­äld­rar som in­fört de ge­men­sam­ma skärm­fria da­gar­na i sin fa­miljs var­dag.

EN ge­men­sam skärm­fri dag in­ne­bär att fle­ra fa­mil­jer valt att hål­la sam­ma da­gar fria från tek­no­lo­gi.

För­de­len med det här sy­ste­met är att bar­nen kan träf­fas och le­ka till­sam­mans.

Om ett barn har en skärm­fri dag me­dan klass­kam­ra­ter­na får ha si­na te­le­fo­ner och kon­so­ler upp­står det lätt kon­flik­ter.

– Det blir som två straff då man in­te får spe­la och det in­te finns nå­gon att um­gås med, kon­sta­te­rar Prost.

INI­TI­A­TI­VET till de ge­men­sam­ma da­gar­na upp­stod ef­ter att man hem­ma hos fa­mil­jen Prost in­sett svå­rig­he­ter­na med att hit­ta vet­ti­ga sätt att be­grän­sa so­nen Gustaf Prosts spel­tid.

Något som även in­ver­ka­de var att Prost och hen­nes man hört and­ra för­äld­rar oroa sig över si­na barn.

– Min man tog upp det här på ett för­äld­ra­mö­te och ef­ter det var det fem för­äld­rar som tyck­te det lät som en bra idé, be­rät­tar hon. DET är in­te en­dast för­äld­rar­na som ser för­de­lar­na med en pa­us från spel och an­nan tek­no­lo­gi.

Bå­de Gustaf Prost och Ed­ward Laurén, som går i års­kurs fem i Skräb­bö­le sko­la, tyc­ker det känns bra att kom­ma bort från spel och so­ci­a­la me­di­er ibland.

– Det är av­slapp­nan­de att in­te he­la ti­den tit­ta på en skärm, kon­sta­te­rar Gustaf Prost och Ed­ward Laurén hål­ler med.

UN­DER en skärm­fri dag tving­as bar­nen hit­ta på an­nat att gö­ra. För bar­nen i fa­mil­jer­na Prost och Laurén in­ne­bär det här mer tid ut­om­hus.

– Vi hål­ler på med sport och går på trä­ning­ar, be­rät­tar Ed­ward Laurén.

Mind­re skärm­tid be­ty­der även mer tid med fa­mil­jen.

– Det ökar ge­men­ska­pen om man ser till att gö­ra till ex­em­pel mat till­sam­mans, me­nar Pia Prost.

EN DEL da­gar kan det va­ra job­bi­ga­re för bar­nen att kla­ra av fres­tel­sen och då har vis­sa för­äld­rar valt att helt ploc­ka bort tek­no­lo­gin.

– Ibland har vi låst in al­la te­le­fo­ner och kon­so­ler i vårt va­pen­skåp som en­dast min man har nyc­keln till, skrat­tar Ed­ward Lauréns mam­ma Anet­te Laurén.

Of­ta är det bar­nen själv som är de bäs­ta över­va­kar­na i och med att de hål­ler koll på varand­ra i sko­lan.

– Då det är spel­fri dag på­min­ner vi varand­ra i sko­lan, för­kla­rar Gustaf Prost.

ATT för­äld­rar är oro­a­de för si­na barn och den tid de spen­de­rar på att spe­la och på so­ci­a­la me­di­er är vi­da känt. I Pargas har man märkt att även bar­nen oro­ar sig för si­na vän­ner som blir allt mind­re till­gäng­li­ga.

– Vis­sa av bar­nen var vil­li­ga att bör­ja med spel­fria da­gar ef­tersom de var oro­li­ga för si­na kom­pi­sar som val­de bort att le­ka och um­gås och spe­la­de i stäl­let, be­rät­tar Pia Prost.

GUSTAF Prost och Ed­ward Laurén hör till de barn som an­ser att många män­ni­skor spen­de­rar för myc­ket tid vid di­ver­se skär­mar.

– Vis­sa gör nog det, tror Gustaf Prost. – De fles­ta tror jag, fyl­ler Ed­ward Laurén i.

SPEL be­hö­ver hel­ler in­te va­ra något ute­slu­tan­de då­ligt.

Många av de mer po­pu­lä­ra spe­len är so­ci­a­la och lå­ter bar­nen um­gås med varand­ra sam­ti­digt som spe­len tving­ar bar­nen att öva upp si­na språk­kun­ska­per.

– Det finns många go­da si­dor med spe­len, bland an­nat kan många barn idag fly­tan­de eng­els­ka. Det hand­lar om att be­grän­sa på rätt sätt, fun­de­rar Pia Prost.

PA­TRI­CIA TOR­VALDS

BE­RÖR IN­TE EN­DAST BAR­NEN. Gustaf Prost (till väns­ter) och Ed­ward Laurén an­ser att det kan va­ra svårt för vux­na att hål­la helt skärm­fria da­gar då de be­hö­ver tek­no­lo­gin i si­na jobb men att de kun­de be­grän­sa sin skärm­tid hem­ma.

ÅU 6.11.2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.