Ra­sis­tiskt glå­pord mot TPSträ­na­re

» Nu ris­ke­rar la­get för­lo­ra sin plats i se­ri­en.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Fred­rik Hägg­man

Ju­ni­or­trä­na­ren Ed­die Nga­ra av­bröt mat­chen ef­ter att ett ra­sis­tiskt till­mä­le ro­pa­des från läk­tar­plats.

Jag dis­ku­te­ra­de sa­ken med do­ma­ren, som sa­de att han in­te ha­de hört något. Det är klart att han kan ha mis­sat ro­pet, men bå­de publi­ken och spe­lar­na i bå­da la­gen sa att de hör­de det som ro­pa­des.

ISHOCKEY. Mö­tet mel­lan TPS och Äs­säts C-ju­ni­o­rer i ons­dags fick ett för­ti­da slut, rap­por­te­rar tid­ning­en Sa­ta­kun­nan Kan­sa. Halv­vägs in i mat­chen ro­pa­de en yng­re man i publi­ken ett ra­si­siskt till­mä­le åt TPSträ­na­ren Ed­die Nga­ra.

NGA­RA BE­RÄT­TAR att han där­ef- ter be­slu­ta­de att av­bry­ta mat­chen för TPS del.

– Jag dis­ku­te­ra­de sa­ken med do­ma­ren, som sa­de att han in­te ha­de hört något. Det är klart att han kan ha mis­sat ro­pet, men bå­de publi­ken och spe­lar­na i bå­da la­gen sa att de hör­de det som ro­pa­des. Ef­tersom ing­en gjor­de något åt sa­ken så tog jag be­slu­tet att vå­ra poj­kar in­te fort­sät­ter spe­la. Ra­sism hör in­te till ishockey.

Nga­ra har in­te hört ra­sis­tis­ka glå­pord ti­di­ga­re un­der sin tid som trä­na­re. BE­SLU­TET att slu­ta spe­la kan få kon­se­kven­ser för TPS-la­get. Att av­bry­ta en match går emot Is­hoc­key­för­bun­dets re­gel­verk och be­ty­der i prin­cip att man ger upp sin plats i se­ri­en, skri­ver Yle Ur­hei­lu.

För­bun­det vill än­då in­te i det här ske­det kom­men­te­ra en en­skild match. TPS Teams lag­le­da­re Su­san­na Sö­derlund sä­ger till Yle Ur­hei­lu att ing­et än­nu är avgjort.

–Vi har bli­vit till­frå­ga­de om vi vill spe­la mat­chen på nytt, men vi är av den åsik­ten att slut­re­sul­ta­tet kan gäl­la. Ställ­ning­en var 6–0 när mat­chen av­bröts.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.