9-åri­ga stjär­nor på dans­gol­vet

» Vi vill vin­na så många täv­ling­ar som möj­ligt, sä­ger de 9-åri­ga dans­stjär­nor­na i Åbo.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Pia He­ik­ki­lä 040-555 4254/pia.he­ik­ki­[email protected]­me­dia.fi

Då de upp­träd­de för förs­ta gång­en var de som två små räd­da harung­ar – nu är de som fis­kar i vatt­net då de står på sce­nen. Maa­rit Fell­man och An­ne Gran­vik

De har valt en ovan­lig hob­by.

Men det är up­pen­bart att de nju­ter av den. Ca­sand­ra Gran­vik, 9 och Basti­an Fell­man, 9 i Åbo har dan­sat i par i över två år.

De be­härs­kar minst sex dan­ser – från vals till sam­ba – och de vi­sar gär­na upp vad de kan.

För gil­lar man in­te att stå i ramp­lju­set, då kan man in­te täv­la i dans.

ATTTÄVLAOCH upp­trä­da är driv­kraf­ten för Ca­sand­ra och Basti­an, som är tred­je­klas­sa­re i Sirk­ka­la sko­la.

– Vi vill vin­na så många täv­ling­ar som möj­ligt! sä­ger du­on.

För ett par hel­ger se­dan kam­ma­de de hem en vin­nar­po­kal i Hy­vinge. Då tog de full pott i al­la mo­ment i en täv­ling där ovan­ligt många par del­tog.

– Vi var su­pergla­da!

PARDANS hör till de mer ovan­li­ga hob­by­er­na för skol­barn.

An­ta­let barn un­der 10 år som väl­jer att täv­la är än­nu fär­re. Högst 10 par bru­kar del­ta i klas­sen för un­der 10-åring­ar i täv­ling­ar­na runt om i söd­ra Fin­land.

I he­la lan­det finns 226 barn un­der 12 år med täv­lingsli­cens i pardans, upp­ger Su­o­men tans­si­ur­hei­lu­li­it­to.

– Det är helt klart att det är täv­lan­det som spor­rar Ca­sand­ra och Basti­an. De be­hö­ver ha ett mål. Och när det går bra, ökar mo­ti­va­tio­nen att trä­na än­nu me­ra, sä­ger för­äld­rar­na Maa­rit Fell­man och An­ne Gran­vik.

TRÄ­NA­REN Ja­ni­ca Saar­ni i Basti­ans och Ca­sand­ras för­e­ning Bo­le­ro hål­ler med.

– Ca­sand­ra och Basti­an är duk­ti­ga i täv­lings­si­tu­a­tio­nen. De är in­te alls ner­vö­sa och de kan gö­ra sitt all­ra bäs­ta. Saar­ni öser be­röm över det unga paret. – De är bå­de be­gå­va­de och mål­med­vet­na, tyc­ker om att trä­na och lä­ra sig nytt. Helt un­der­ba­ra!

I JÄM­FÖ­REL­SE med många and­ra täv­lingsid­rot­ter är täv­lings­dans skon­samt för bå­de barn och för­äld­rar – åt­minsto­ne än så länge.

Ca­sand­ra och Basti­an trä­nar 2–3 gång­er i vec­kan, 45 mi­nu­ter per gång, och på täv­ling­ar åker de högst en helg i må­na­den. Un­der som­ma­ren är det täv­lingsup­pe­håll. Dansklä­der­na kö­per man of­tast be­gag­nat ef­tersom det finns strik­ta reg­ler kring hur de ska se ut. Trä­nings­av­gif­ter­na är re­la­tivt sett lå­ga.

– Täv­lings­dans som hob­by är fak­tiskt in­te sär­skilt krä­van­de för för­äld­rar­na, sä­ger Maa­rit Fell­man.

– Det jag mest stres­sar för är Ca­sand­ras hårupp­sätt­ning­ar! skrat­tar An­ne Gran­vik.

Bå­de Ca­sand­ra och Basti­an har äld­re sys­kon som id­rot­tar – så i bäg­ge fa­mil­jer­na vet man hur kra­ven ser ut i and­ra gre­nar.

För­u­tom dan­sen hinner Ca­sand­ra ock­så spe­la handboll i Åbo IFK.

Hur vik­tigt är ut­se­en­det i täv­lings­dans?

– Åt­minsto­ne än­nu är det ingen­ting som vå­ra barn fun­de­rar över. Täv­lings­reg­ler­na är nog­gran­na, flic­kor­na får till ex­em­pel in­te an­vän­da smink än­nu i den här ål­dern. Och vad vi sett på täv­ling­ar run­tom i söd­ra Fin­land så finns det dan­sa­re i al­la stor­le­kar och kropps­for­mer, bå­de bland barn och vux­na, sä­ger Fell­man och Gran­vik.

MAA­RIT FELL­MAN och An­ne Gran­vik gläds åt si­na barns in­tres­se för dan­sen.

– Det är ro­ligt att se hur de nju­ter och hur de har ut­veck­lats. Då de upp­träd­de för förs­ta gång­en var de som två små räd­da harung­ar – nu är de som fis­kar i vatt­net då de står på sce­nen.

Ca­sand­ra och Basti­an kom­mer bra över­ens sinse­mel­lan och um­gås myc­ket. Trä­na­ren Ja­ni­ca Saar­ni på­pe­kar hur vik­tigt det är att ett täv­lings­dans­par fun­ge­rar bra ihop.

– Ca­sand­ra och Basti­an gör det ut­märkt! De är näs­tan som ett sys­kon­par. De kan va­ra upp­rik­ti­ga mot varand­ra – men än­då på ett ar­tigt sätt, sä­ger Saar­ni.

Dan­sen har re­dan hun­nit bli något av en livs­stil för 9-åring­ar­na.

– Mi­na äld­re sys­kon hem­ma bru­kar sä­ga åt mig att sit­ta still, men jag tyc­ker så om att he­la ti­den ta någ­ra dans­steg, sä­ger Basti­an.

EF­TER NY­ÅR by­ter Ca­sand­ra och Basti­an ål­ders­klass i täv­lings­sam­man­hang.

Dan­ser­na be­står. Paret täv­lar i vals, tan­go, quick­step, sam­ba, chachacha och ji­ve.

– Ji­ve och vals är ro­li­gast, chachacha är svå­rast, sä­ger Basti­an och Ca­sand­ra.

Hur kom­mer ni ihåg ert pro­gram och hur ste­gen går?

– Nå det är in­te alls svårt, man minns nog. Men visst går det snett ibland, fast man är så duk­tig som Basti­an och Ca­sand­ra.

– Det händer nog att vi tram­par varand­ra på tår­na el­ler tar kons­ti­ga steg el­ler tap­par ryt­men.

Då gäl­ler det ba­ra att hål­la hu­vu­det högt och se glad ut än­då.

– Dan­sen har gett vå­ra barn bå­de håll­ning och res­ning. Någ­ra hösäc­kar blir det nog ald­rig av dem, sä­ger Maa­rit Fell­man och An­ne Gran­vik.

TRÄ­NAR TVÅ GÅNG­ER I VEC­KAN. Basti­an och Ca­sand­ra trä­nar i för­e­ning­en Bo­le­ro i Åbo, till­sam­mans med and­ra dan­sa­re som ock­så sat­sar på att täv­la. Dans­lä­ra­ren på bil­der­na är Jus­si Kak­so­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.