Ung­dom i Åbo tän­de eld på säng­klä­der

Åbo Underrättelser - - NYHETER PARGAS -

BRAND. En in­vå­na­re på ett fa­mil­je­re­ha­bi­li­te­rings­cen­ter på Svar­tå­ga­tan i Laus­tis i Åbo tän­de på fre­dag ef­ter­mid­dag säng­klä­der, mat­tor och gar­di­ner.

Brand­kå­ren be­röm­mer per­so­na­len som lyc­ka­des släc­ka bran­den in­nan den spred sig.

Jour­ha­van­de brand­mäs­ta­ren sä­ger att po­li­sen ut­re­der bran­den och att det hand­lar om en yng­re per­son som an­lagt den.

En­ligt brand­mäs­ta­ren fö­re­kom­mer lik­nan­de fall då och då. På dy­li­ka cen­ter finns om­hän­der­tag­na barn och ung­do­mar som ibland har psy­kis­ka pro­blem.

Där­med är ock­så per­so­na­len med­ve­ten om hur den ska age­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.