Bru­sa­by gård byt­te ut si­na mjölk­kor mot di­kor

» Går­dens drift­chef tror att de 25 nya di­kor­na kan för­bätt­ra ele­ver­nas kun­ska­per om nöt­djur.

Åbo Underrättelser - - NYHETER KIMITOÖN - Pa­tri­cia Tor­valds

Ax­x­ell Bru­sa­by i Ki­mi­to över­gick un­der vec­kan från mjölk­kor till di­kor. På mån­da­gen kom de förs­ta nya kor­na och på ons­da­gen an­län­de den sista grup­pen.

De nya kor­na kom­mer från går­dar i Sa­gu och Lo­i­maa, mjölk­kor­na som ti­di­ga­re bod­de på Bru­sa­by har även hit­tat ett nytt hem.

– De har fått ett nytt liv på Mai­to­huh­ta, be­rät­tar går­dens drift­chef Lei­la Warén-Back­ström.

EN DEL AV DE nya kor­na är re­dan dräk­ti­ga och kom­mer att kal­va un­der vå­ren me­dan de öv­ri­ga kor­na snart kom­mer inse­mi­ne­ras och de vän­tas kal­va un­der hös­ten.

I och med by­tet till di­kor kan ele­ver och an­ställ­da vid går­den lä­ra sig mer om avel.

– Vi är väl­digt avels­in­tres­se­ra­de och vi kom­mer in­te en­dast pro­du­ce­ra nöt­kött ut­an ock­så bli­van­de di­kor, kon­sta­te­rar Warén-Back­ström.

IN­NAN KOBYTET var man tvung­na att gö­ra en del änd­ring­ar på går­den. I la­du­går­den där de nya kor­na nu går fritt fanns ti­di­ga­re en­skil­da ligg­bås för mjölk­kor­na, de här har nu ri­vits och utrym­met har stä­dats.

– Det tog tre vec­kor från det att de gam­la kor­na for till att de nya kom, be­rät­tar Warén-Back­ström som tyc­ker det är skönt att det he­la gick så snabbt.

DENYAKORNA in­ne­bär en stor för­änd­ring för går­den och de ele­ver som stu­de­rar där.

– Det är en gans­ka stor om­ställ­ning ef­tersom mjölk­kor och di­kor har helt oli­ka be­hov när det gäl­ler sköt­sel och fo­der. Den störs­ta för­änd­ring­en är att ele­ver­na in­te be­hö­ver kom­ma hit till kloc­kan 06 och mjöl­ka, an­ser Warén-Back­ström.

Att in­te be­hö­va mjöl­ka kor­na un­der vis­sa spe­ci­fi­ka ti­der var­je dag gör även att un­der­vis­ning­en kan bli mer flex­i­bel.

I OCH MED by­tet har ock­så mäng­den kor på går­den mins­kat dras­tiskt.

– Ti­di­ga­re ha­de vi 45 till 50 och nu har vi 25 kor, räk­nar Warén-Back­ström.

De nya di­kor­na le­ver upp till tio år me­dan livs­läng­den för mjölk­kor­na var be­tyd­ligt kor­ta­re.

WARÉN-BACK­STRÖM tror in­te att un­der­vis­ning­en kom­mer att li­da till följd av för­änd­ring­ar­na, tvärtom tror hon att ele­ver­na kom­mer lä­ra sig han­te­ra kor bätt­re än ti­di­ga­re.

– Or­sa­ken till det är att di­kor­na han­te­ras i en flock och de har ett så ut­präg­lat na­tur­ligt sätt att be­te sig så jag tror ele­ver­na lär sig mer om nöt­djurs­be­te­en­de nu, för­kla­rar hon.

BRU­SA­BY gård har för av­sikt att byg­ga en ny la­du­gård där di­kor­nas kal­var kan växa upp. Pla­nen är att få ny­byg­get, som kom­mer stå ett sten­kast från den gam­la la­du­går­den, klart till hös­ten 2019.

PA­TRI­CIA TOR­VALDS

BYT­TE UT MJÖLK MOT KÖTT. Från och med nu är al­la kor­na vid Bru­sa­by gård di­kor, allt­så kor som am­mar si­na eg­na kal­var.

PA­TRI­CIA TOR­VALDS PA­TRI­CIA TOR­VALDS

SNAB­BA RYCK. Lei­la Warén-Back­ström,drift­chef vid Bru­sa­by gård, är glad över att de lyckats hit­ta så här många nya kor på så här kort tid.

OR­DENT­LI­GA BJÄSSAR. Bru­sa­by gårds 25 nya di­kor väger mel­lan 600 och 800 ki­lo­gram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.