Tid­ta­bel­len för Par­gas­bus­sen kan änd­ras ef­ter re­spons

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

LO­KALT. Åbo­re­gi­o­nens kol­lek­tiv­tra­fik Fö­li fö­reslås fo­ga sig ef­ter kun­d­re­spon­sen och änd­ra tid­ta­bel­len för buss 801 till Pargas.

Många buss­re­se­nä­rer har hört av sig med öns­ke­mål om att by­ta till den som­mar­tid­ta­bell som gäll­de fram till den 23 sep­tem­ber då man bör­ja­de föl­ja vin­ter­tid­ta­bel­len.

En­ligt som­mar­tid­ta­bel­len gick bus­sar­na från bå­de Pargas och Åbo 5–10 mi­nu­ter ti­di­ga­re än nu.

Kol­lek­tiv­tra­fik­nämn­den be­hand­lar ären­det den 12 de­cem­ber. Nämn­den fö­reslås då be­slu­ta att Fö­li åter­går till som­mar­tid­ta­bell den 1 januari.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.