Åbo vill för­kas­ta rät­tel­seyr­kan­den om dag­vat­ten

Åbo Underrättelser - - NYHETER -

ÅBO. Stads­sty­rel­sen i Åbo be­hand­lar på mån­dag de rät­tel­seyr­kan­den om ett be­slut om dag­vat­ten­av­gif­ter som Central­för­e­ning­en för Åbos små­hus­för­e­ning­ar, tre and­ra små­hus­för­e­ning­ar, pri­vat­per­so­ner och fas­tig­hets­ä­ga­re läm­nat in.

Dag­vat­ten är regn- och smält­vat­ten som rin­ner från tom­ter och hus­tak till av­lopps­brun­nar. Ef­ter be­slu­tet in­ne­bär det här ex­tra av­gif­ter för fas­tig­hets­ä­gar­na.

I yr­kan­de­na an­ses bland an­nat att fas­tig­hets­ä­ga­re be­hand­las ojäm­likt som ett re­sul­tat av be­slu­tet.

Av­gif­ten upp­bärs in­te från fas­tig­he­ter som lig­ger ut­an­för stads­pla­nen. Där­e­mot drab­bas fas­tig­hets­ä­ga­re på plan­om­rå­det, även om det in­te rin­ner dag­vat­ten från fastigheterna.

Ock­så svens­kan lyfts fram.

I en yr­kan på­stås att pla­ner­na in­te fun­nits till på­se­en­de på svens­ka.

Det här till­ba­ka­vi­sar sta­den. Ta­bel­ler­na för hur dag­vat­ten­av­gif­ten upp­bärs, och an­nat ma­te­ri­al, har fun­nits till på­se­en­de, ock­så på svens­ka, på sta­dens webb, an­slags­tav­la och i ÅU.

För­sla­get för stads­sty­rel­sen på mån­dag är att al­la rät­tel­seyr­kan­den för­kas­tas. En­ligt mar­kan­vänd­nings- och bygg­la­gen har sta­den rätt att upp­bä­ra av­gif­ter för de kost­na­der som dag­vatt­net or­sa­kar, he­ter det i för­sla­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.