TPS byg­ger vi­da­re: ”Han kom­mer att gö­ra 20 mål”

» Os­ka­ri Ja­ko­nen och Mi­ik­ka Mu­ju­nen har skri­vit på för för­läng­ning.

Åbo Underrättelser - - SPORT - Fred­rik Hägg­man

FOTBOLL. Fot­bolls­klub­ben TPS be­fann sig ef­ter ned­flytt­ning­en från li­gan i en si­tu­a­tion där la­get ba­ra ha­de två kla­ra se­nior­kon­trakt in­för näs­ta sä­song. Klub­ben har där­för ett di­gert för­hand­lings­ar­be­te fram­för sig.

TI­DI­GA­RE i vec­kan skrev mitt­bac­ken Rasmus Hol­ma på för för­läng­ning. Nu är det klart att ock­så an­fal­la­ren Os­ka­ri Ja­ko­nen och mål­vak­ten Mi­ik­kaMu­ju­nen fort­sät­ter med TPS i di­vi­sion ett.

Det blir 21-åri­ge Ja­ko­nens fem­te sä­song i klub­ben. Sä­song­er­na 2015– 17 spe­la­de han 66 mat­cher i di­vi­sion ett och gjor­de 10 mål. Un­der li­ga­sä­song­en 2018 blev det 27 fram­trä­dan­den och fy­ra mål.

– Ja­ko­nen är en na­tur­lig an­fal­la­re, med or­dent­lig löp­styr­ka. Han kom­mer att gö­ra ett tju­go­tal mål i di­vi­sion ett, tror chefsträ­na­re Tom­mi Pik­ka­ri­nen.

JA­KO­NEN är TPS-spe­la­re i and­ra led. Hans pappa Pe­tri spe­la­de 62 li­ga­mat­cher med la­get sä­song­er­na 199293. Mål­vak­ten Mu­ju­nen kom till TPS 2018 från Lah­ti. Han har spe­lat en andre­mål­vakts­roll bakom ka­na­den- sa­ren Jo­nat­han Visco­si som i dags­lä­get in­te har fort­satt kon­trakt. Se­dan ti­di­ga­re har TPS kon­trakt med an­fal­la­ren Ster­ling Ya­te­ke och mitt­fäl­ta­ren Jon­ni Pe­rä­a­ho.

ÅU-FO­TO

OS­KA­RI JA­KO­NEN. Har va­rit med om avan­ce­mang från di­vi­son ett förr. Bil­den från sä­song­en 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.