In­ter vär­var från läg­re di­vi­sio­ner

» Ka­na­den­sa­ren Han­son Bo­a­kai och hem­vän­da­ren Mik­ke Lou­he­la spe­lar i den blå­svar­ta trö­jan näs­ta år.

Åbo Underrättelser - - SPORT - Fred­rik Hägg­man fred­rik.hagg­[email protected]­me­dia.fi

FOTBOLL. FC In­ter för­stär­ker spelar­trup­pen med en yt­ter från Eke­näs IF och en hem­vän­dan­de mitt­fäl­ta­re från KaaPo.

22-ÅRI­GE Han­son Bo­a­kai var en stöt­te­pe­la­re på kan­ten för Eke­näs IF 2018, som slu­ta­de på tred­je plats i di­vi­sion ett. Un­der si­na 23 match- er stod han för sex mål och sex as­sist. In­nan ti­den i EIF hu­se­ra­de han bland an­nat i Ed­mon­ton FC och Lands­kro­na BoIS, som spe­lar i svens­ka di­vi­sion ett.

FC In­ters chefsträ­na­re José Ri­vei­ro me­nar att Bo­a­kai är ett namn för fram­ti­den.

– Han ut­ma­nar mot­stån­dar­för- sva­rar­na he­la ti­den och kan med sin boll­skick­lig­het ska­pa oba­lans i mot­stån­dar­nas spe­lar­for­ma­tio­ner. Nu mås­te han få er­fa­ren­het av spel på li­ga­ni­vå och växa med la­get.

MITT­FÄL­TA­REN Mik­ko Lou­he­la åter­vän­der till mo­der­klub­ben In­ter ef­ter en sä­song i di­vi­sion två-la­get KaaPo. José Ri­vei­ro vill ge 21-åring­en en chans att prö­va ving­ar­na i li­gan.

–Un­der den gång­na må­na­den har jag be­kan­tat mig med klub­bens eg­na unga för­må­gor på trä­ning­ar­na. Lou- he­la har va­rit en po­si­tiv över­rask­ning. Han är väl­digt bra på att för­stå spe­let och be­hö­ver nu rätt mil­jö för att ut­veck­las.

Bå­de Lou­he­la och Bo­a­kai har skri­vit på kon­trakt för sä­song­en 2019. I Bo­a­ka­is fall finns ock­så en op­tion för ett års för­läng­ning.

INTERMEDDELAR i sam­ma ve­va att an­fal­la­ren Joo­na Jär­vistö och mitt­fäl­ta­ren Ma­ti­as Lah­ti, som har ung­doms­kon­trakt med In­ter, kom­mer att fort­sät­ta i li­ga­la­get.

Bäg­ge fick gott om spel­tid un­der den gång­na sä­song­en.

Utö­ver U23-spe­lar­na har In­ter nu 16 kon­trak­te­ra­de spe­la­re. En­ligt sport­chef Ve­sa Mä­ki kom­mer truppen att växa in­om den när­mas­te fram­ti­den.

–Vi be­hö­ver fort­fa­ran­de nya spe­la­re i för­sva­ret, på väns­ter­kan­ten, i an­fal­let och på mitt­mitt­fäl­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.