PLOC­KAT

Åbo Underrättelser - - LEDARE - He­lén Kur­ri Öst­ny­land

KRIGSVETERANER. I bör­jan av 2018 fanns 14 000 krigsveteraner än­nu i li­vet. Av dem ha­de när­ma­re 2 000 funk­tions­ned­sätt­ning­ar. Me­del­ål­dern är 93 år.

Det bor­de va­ra en he­ders­sak att ga­ran­te­ra att de sista krigs­ve­te­ra­ner­na kan le­va ett gott liv till sista an­de­ta­get.

Men så är det in­te. Det är sto­ra skill­na­der mel­lan kom­mu­ner­na hur de an­vän­der stat­li­ga bi­drag för att stöd­ja ve­te­ra­ner som bor hem­ma. En­ligt siff­ror som tid­ning­en Krigsveteraner re­do­gör för kan skill­na­den va­ra upp till 10 000 eu­ro.

Bi­dra­gen ska an­vän­das till re­ha­bi­li­te­ring och till oli­ka slag av ser­vice. Bi­dra­gen kom­mer från sta­tens kas­sa, och om peng­ar­na in­te räc­ker till kan kom­mu­ner­na an­sö­ka om mer peng­ar av sta­ten. Ut­av fjol­å­rets an­slag för­blev över 1,5 mil­jo­ner eu­ro out­nytt­ja­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.