Bib­li­o­te­ket i Väs­tan­fjärd är så myc­ket mer än böc­ker

Åbo Underrättelser - - DEBATT - Vi­vi-Ann Rehn­ström Tom Hol­mén

VÄS­TAN­FJÄRD. Det nya cent­rum­bib­li­o­te­ket Ode i Helsing­fors har öpp­nat med pro­gram i två da­gar, tu­sen­tals be­sö­ka­re, till­res­ta jour­na­lis­ter och me­die­på­drag en vec­ka på för­hand. Res­ten av värl­den är full av be­und­ran för vårt bib­li­o­teks­vä­sen.

Sam­ti­digt på Kimitoön: kom­mu­nen pla­ne­rar stänga bib­li­o­te­ket i Väs­tan­fjärd. Inga barn och ung­do­mar ska läng­re på egen hand kun­na ta sig till bib­ban för att för­sjun­ka i bokläs­ning el­ler spe­la da­ta­spel. Ing­en ska tit­ta in för att kol­la dags­tid­ning­ar el­ler an­vän­da e-post för att den in­te har egen da­tor el­ler nät där den bor, inga som­mar­gäs­ter ska lad­da upp med bil­der­bok­stra­var för reg­ni­ga da­gar på stu­gan. Inga för­e­ning­ar ska läng­re träf­fas där för dis­kus­sio­ner och mö­ten, väv­sto­lar­na ska in­te slå, det är slut med ini­ti­a­tiv som stol-yo­ga, fö­re­drag och ut­ställ­ning­ar. Ba­ra de bil­bur­na ska kun­na be­sö­ka något an­nat bib­li­o­tek ibland.

Och bib­ban kom­mer in­te att ly­sa vän­ligt i mörk­ret lik­som ål­der­doms­hem­met Sil­ver­bac­ken där bred­vid när vi vand­rar ge­nom den tys­ta byn om vin­tern och på­min­na oss om att vi in­te är en­sam­ma. Bib­li­o­te­ket, vår ge­men­skap med varand­ra och värl­den om­kring oss.

Nu ska yt­ter­li­ga­re en in­sti­tu­tion och mö­tes­plats be­rö­vas oss, ja, kanske två om Sil­ver­bac­ken ock­så stängs. Me­dan and­ra bib­li­o­tek i lan­det ut­veck­lar just det som vårt bib­li­o­tek re­dan är, ett cent­rum för al­la med­bor­ga­re med ak­ti­vi­te­ter av vitt skil­da slag.

El­ler har vi fått stopp på det nu? I bud­get­för­sla­get för år 2019 på si­dan 64 upp­ges an­ta­let bib­li­o­tek fort­fa­ran­de va­ra fy­ra ock­så de kom­man­de åren, men på si­dan 63 står det att ”Ki­mi­to­öns kom­mun­bib­li­o­tek har tre be­tjä­nings­plat­ser: Dals­bruk, Hi­tis och Ki­mi­to”.

Ryk­tet sä­ger att be­slu­tet skjuts upp och Väs­tan­fjärd­bor­na skyn­dar som van­ligt till tal­ko. Nu räc­ker det in­te med att vi var­je vår stä­dar he­la bib­ba­tom­ten och gör den i ord­ning för som­ma­ren, nu för­be­re­der vi oss för att jou­ra på lör­da­gar­na och hjäl­pa kom­mu­nen att hål­la bib­ban öp­pen. Men en så grund­läg­gan­de sam­hälls- in­sti­tu­tion ska in­te skö­tas som väl­gö­ren­het. En fri­vil­lig­ar­be­ta­re kan ut­fö­ra ru­tin­upp­gif­ter men ald­rig er­sät­ta en bib­li­o­te­ka­rie med hög­skolex­a­men och yr­kes­kun­skap. Bib­li­o­te­ken är en de­mo­kra­tisk rät­tig­het som al­la ska ha jäm­lik till­gång till.

Hur kan be­sluts­fat­tar­na ens tän­ka tan­ken att från­ta oss den? Vi mås­te spa­ra, sva­rar de. Men på vil­ket sätt, und­rar vi, och vän­der oss till bud­get­för­sla­get igen.

Och svar fin­ner vi. Att stänga Väs­tan­fjärds bib­li­o­tek skul­le spa­ra 2 278 eu­ro näs­ta år och där­ef­ter 9 113 eu­ro per år (ca 0,002 pro­cent av års­bud­ge­ten).

Vi räk­nar här in­te in kom­mu­nens in­ter­na hy­ror ef­tersom de är ett bud­get­tek­niskt red­skap, in­te en re­ell in­komst/ut­gift. De har höjts ovan den all­män­na mark­nads­ni­vån med tan­ke på att lo­ka­ler i fram­ti­den kan kom­ma att hy­ras ut till land­ska­pen. Om vårdre­for­men i sin nu­va­ran­de form skul­le bli verk­lig­het, allt­så.

För pro­por­tio­ner­nas skull kan vi näm­na att drygt 3 000 000 eu­ro i bud­ge­ten är re­ser­ve­ra­de för ”de all-

Inga barn och ung­do­mar ska läng­re på egen hand kun­na ta sig till bib­ban för att för­sjun­ka i bokläs­ning el­ler spe­la da­ta­spel. Ing­en ska tit­ta in för att kol­la dags­tid­ning­ar el­ler an­vän­da e-post för att den in­te har egen da­tor el­ler nät där den bor, inga som­mar­gäs­ter ska lad­da upp med bil­der­bok­stra­var för reg­ni­ga da­gar på stu­gan.

ra nöd­vän­di­gas­te” in­ve­ste­ring­ar­na som skall för­verk­li­gas år 2019.

Skat­tein­täk­ter­na be­räk­nas fak­tiskt öka trots att be­folk­ning­en mins­kar. An­ta­let års­ver­ken in­om Ki­mi­to­öns kom­mun har där­e­mot in­te mins­kat på de tio år som gått se­dan kom­mun­sam­man­slag­ning­en. Tvärtom ökar per­so­nal­kost­na­der­na och in­kö­pen av tjäns­ter till kom­mu­nen. Än­då dras ser­vicen ner och kon­cen­tre­ras till en­sta­ka plat­ser.

I kom­mu­nens stra­te­gis­ka mål står det ”Vi job­bar för öp­pen­het och sam- hö­rig­het. Kimitoön finns till för si­na in­vå­na­re. Verk­sam­he­ten byg­ger på öp­pen­het och en iver att ut­veck­las ge­nom för­sök. Vi gör miss­tag ibland men lär oss av dem.”

Kom­mun­full­mäk­ti­ge har bud­get­mö­te tis­da­gen den 11 de­cem­ber så det finns tid att rät­ta till miss­ta­gen in­nan de är gjor­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.