En miss­vi­san­de bild av verk­lig­he­ten

Åbo Underrättelser - - DEBATT -

Full­mäk­ti­ge­le­da­mot Jan­ne Sa­lo­nens in­sän­da­re i ÅU (6.12.2018) ger en miss­vi­san­de bild av verk­lig­he­ten. Sa­lo­nen vill ge lä­sa­ren en bild av att skat­te­be­ta­lar­nas peng­ar in­te räc­ker till äldre­omsorg el­ler för­sko­le­pe­da­go­gik. Ett på­stå­en­de som full­stän­digt sak­nar grund. Ki­mi­to­öns kom­mun er­bju­der si­na in­vå­na­re en myc­ket god ser­vice­ni­vå och vi kom­mer att gö­ra allt för att den ock­så fram­ö­ver ska kun­na hål­las på en rim­lig men håll­bar ni­vå.

För att und­vi­ka att bli en kris­kom­mun mås­te drifts­kost­na­der­na mins­ka, den år­li­ga drif­ten ska mins­ka med tre mil­jo­ner. Det be­hövs mod, hand­lings­kraft och nytän­kan­de för att hit­ta lös­ning­ar som hål­ler ock­så på läng­re sikt.

Det in­te går att blun­da för att an­ta­let in­vå­na­re har mins­kat me­dan an­ta­let kom­mu­nalt an­ställ­da ökat. Det går in­te att bort­se från att and­ra jäm­för­ba­ra kom­mu­ner be­ta­lar mind­re för sam­ma ser­vice. Det går in­te hel­ler att för­bi­se att kom­mu­nen har för många, för sto­ra och in­te all­tid än­da­måls­en­li­ga fas­tig­he­ter. El­ler att kom­mu­nen tving­as till dy­ra hyr­lä­kar­lös­ning­ar för att över­hu­vud­ta­get få lä­ka­re som job­bar här.

Att hö­ja skat­ten och ta bort in­ve­ste­ring­ar är kort­sik­ti­ga åt­gär­der som an­vänds då man in­te har vil­ja el­ler för­må­ga att re­da ut pro­ble­men på all­var.

Det är in­te an­svars­fullt att ta ut me­ra skatt för­rän man sett över möj­lig­he­ter­na att an­vän­da var­je skat­te­cent så för­nuf­tigt som möj­ligt. Det job­bet har ny­li­gen in­letts och vi hop­pas att det går att fin­na lös­ning­ar som de fles­ta kan va­ra nöj­da med.

In­ve­ste­ring­ar är en­gångs­ut­gif­ter till skill­nad från driftut­gif­ter­na som är år­li­gen åter­kom­man­de. In­ve­ste­ring­ar har of­ta en lo­kalt sys­sel­sät­tan­de ver­kan sam­ti­digt som de ock­så ska­par fram­å­tan­da och framtidstro i sam­häl­let.

Ett spar­tal­ko av den här stor­le­ken kan in­te ge­nom­fö­ras ut­an att det sker för­änd­ring­ar men för­änd­ring­ar be­hö­ver in­te nöd­vän­digt­vis va­ra ne­ga­ti­va.

Po­li­tik är ett lag­spel, om sam­ar­be­tet in­te fun­ge­rar så li­der kom­mu­nin­vå­nar­na.

Vi sit­ter al­la i sam­ma båt och al­la vin­ner på att ro åt sam­ma håll. Det hör till po­li­ti­ker­nas upp­drag att fat­ta obe­kvä­ma be­slut.

Kon­fe­ren­ser, af­ton­sko­lor och ut­bild­ning­ar är en del av po­li­ti­kens var­dag, ny kun­skap in­häm­tas och dis­kus­sio­ner förs om hur kom­mu­nen kan ut­veck­las på bäs­ta sätt. Om man vill på­ver­ka så bör man del­ta

Ki­mi­to­öns kom­mun er­bju­der si­na in­vå­na­re en myc­ket god ser­vice­ni­vå och vi kom­mer att gö­ra allt för att den ock­så fram­ö­ver ska kun­na hål­las på en rim­lig men håll­bar ni­vå.

med ett öp­pet sin­ne och ha en se­ri­ös vil­ja att hit­ta kom­pro­mis­ser samt vi­sa si­na kol­le­gor re­spekt.

Att i me­dia på­stå att en li­ten grupp re­dan pre­li­mi­närt fat­tat be­slut om ned­skär­ning­ar är li­ka osant som den av sam­ma per­son på­ståd­da jul­mid­da­gen som full­mäk­ti­ge bjuds på.

San­ning­en är att ett spar­pro­gram

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.