Kam­mar­mu­sik och julsång­er i Na­gu

» Na­gu kam­mar­mu­sik­da­gar har ord­nats var­je som­mar se­dan år 2002. På sön­dag ord­nas för förs­ta gång­en ock­så en vin­ter­kon­sert.

Åbo Underrättelser - - KULTUR - Kla­ra Fält 02-274 9900/kla­[email protected]­me­dia.fi

– Na­gubor­na har länge öns­kat att vi skul­le ord­na en kon­sert ock­så på vin­tern. På som­ma­ren ord­nas re­dan en hel del eve­ne­mang, sä­ger Erk­ki La­hes­maa, som i fle­ra år fun­ge­rat som konst­när­lig ledare för Na­gu kam­mar­mu­sik­da­gar.

PÅ KON­SER­TEN, som ord­nas i sam­ar­be­te med Na­gu för­sam­ling, kom­mer sång­a­ren Ri­ik­ka Sirén att upp­trä­da till­sam­mans med pi­a­nis­ten Pasi He­lin.

Dess­utom kom­mer en stråk­kvar­tett be­stå­en­de av mu­sik­stu­de­ran­de­na Mar­tin Gran­ström, So­fia Schä­fer, Ma­til­da Berg­häll och Os­ka­ri Pirt­ti­maa från Åbo konsta­ka­de­mi (Turun AMK) att upp­trä­da.

DENNYGRUNDADE stråk­kvar­tet­ten, som övat in­ten­sivt se­dan sep­tem­ber, gör sin de­but i Na­gu grå­stens­kyr­ka.

– Att få gö­ra de­but in­för Na­gubor­na som följt med min ut­veck­ling se­dan li­ten känns bra. Det blir ro­ligt att få spe­la till­sam­mans med pro­fes­sio­nel­la mu­si­ker, kom­men­te­rar Gran­ström som själv kom­mer från Na­gu. PAULA KOSTIA, som fun­ge­rar som en av kon­ser­tens arrangörer, sä­ger att det är väl­digt ro­ligt att stu­den­ter ock­så med­ver­kar.

– Vi hop­pas att stu­den­ter­na även loc­kar unga åhö­ra­re.

I KONSERTPROGRAMMET in­går styc­ken av bland an­nat Bach, Haydn och Mo­zart.

– Utö­ver den klas­sis­ka mu­si­ken kom­mer vi ock­så att spe­la julsång­er, och i slu­tet av kon­ser­ten blir det allsång med ac­kom­pan­je­mang av stråk­kvar­tet­ten. Pro­gram­met blir allt­så gans­ka va­ri­e­ran­de och pas­sar för al­la, sä­ger Kostia.

KON­SER­TEN äger rum i Na­gu kyr­ka och bör­jar kloc­kan 17, och ef­ter- åt bju­der för­sam­ling­en på glögg. In­trä­det är fritt och pro­gram­blad kan man kö­pa för fem eu­ro.

KLA­RA FÄLT

VIN­TER­KON­SERT. På kon­ser­ten spe­las tra­di­tio­nell kam­mar­mu­sik och julsång­er, och i slu­tet blir det även allsång. På bil­den från väns­ter Mar­tin Gran­ström, Ri­ik­ka Sirén, Erk­ki La­hes­maa, Pasi He­lin och Paula Kostia.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.