Ps Pre­si­den­ten bjöd på fest

Åbo Underrättelser - - SOLSIDAN -

Republikens pre­si­dent Sau­li Ni­i­ni­stö bjöd på tors­da­gen på tra­di­tions­en­lig fest på Pre­si­den­tens slott.

Själv­stän­dig­hets­da­gens fest­mot­tag­ning på kan gott och väl kal­las årets me­di­e­hän­del­se i Fin­land. Åter- upp­lev årets slotts­bal med en bild­ka­val­kad från tors­da­gen.

LINNEA DE LA CHAPELLE/SPT

MÅNGSIDIGT. Till­tug­gen hjälp­te gäs­ter­na att or­ka ge­nom kväl­len.

LINNEA DE LA CHAPELLE/SPT

TAR UT DET SISTA. Fes­ten på­går en­dast i fy­ra tim­mar men många drö­jer kvar på dans­gol­vet in i det sista.

TRA­DI­TION. Till tra­di­tio­ner­na vid mot­tag­ning­en på slot­tet hör fo­to­gra­fe­ring­en av ti­di­ga­re och nu­va­ran­de pre­si­den­ter. Från väns­ter pro­fes­sor eme­ri­tus Pent­ti Ara­jär­vi och pre­si­dent Tar­ja Ha­lo­nen, samt republikens pre­si­dent Sau­li Ni­i­ni­stö och fru Jen­ni Hau­kio. Pre­si­dent Mart­ti Ah­ti­saa­ri del­tog in­te i årets fest på grund av häl­so­skäl.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.