Show­dagsi Par­gas igen!

» Fem fö­re pre­miär för den ni­on­de ung­domssho­wen i Par­gas – på ons­dag bra­kar det loss!

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Mi­kael Heinrichs 050-306 2004/ mi­[email protected]­me­dia.fi

Ivern och ener­gin är på­tag­lig då näs­tan al­la av de fem­tio ung­do­mar­na i Par­gas stads i ord­ning­en ni­on­de (!) två­språ­ki­ga ung­domsshow drar igång med ett verk­ligt Bol­ly­wood­num­mer, kom­plett med sång på hin­di och färgspra­kan­de scen­klä­der, pal­jet­ter och glit­ter. Men en natt ska än­nu so­vas in­nan pre­miä­ren som är på ons­dag i kul­tur­sa­len i Par­gas id­rotts- och ung­doms­gård.

Det hand­lar om någ­ra kor­ta snut­tar ur sho­wen som pre­sen­te­ras för pres­sen på plats in­nan det un­der mån­dags­kväl­len blir dags för ge­ne­ral­re­pe­ti­tion num­mer två. På tis­dag står fö­re­ställ­ning­en in­för för­äld­rar och fa­milj på agen­dan.

Den se­nas­te vec­kan har in­ne­bu­rit många långa da­gar, of­ta mel­lan 6 och 8 tim­mar i PIUG, för många av del­ta­gar­na.

DU­ON Em­ma Eklund och Ma­ri­el- le Lind­holm, bå­da på åk 8 i Sar­lins­ka sko­lan, står för sång­en på hin­di – för öv­rigt ett av sex språk som man fram­för lå­tar på i sho­wen – och gör det med stor bravur. Mu­si­ken är vik­tigt för dem ock­så an­nars, de spe­lar näm­li­gen till­sam­mans i ban­det Lost in Par­gas som fi­gu­re­rar i mu­sikin­sti­tu­tet Ar­ki­pe­lags re­gi.

– Vi bör­ja­de nog helt från noll med den här lå­ten, vi har lyss­nat på den på Spo­ti­fy och övat in tex­ten, sä­ger de.

Ap­pro­achen har va­rit li­tet oli­ka för tje­jer­na. Då Em­ma läst tex­ten och plug­gat den vägen har Ma­ri­el­le istäl­let lyss­nat ige­nom lå­ten på Youtu­be i ka­ra­o­ke­ver­sion och övat in tex­ten den vägen.

– Det är ett ro­ligt och häf­tigt num­mer, man får verk­li­gen bra fi­i­lis av lå­ten, sä­ger Lind­holm.

Hur är det, har ni ploc­kat in and­ra lå­tar på hin­di i era spel­lis­tor?

– Nä, det är nog ba­ra den här, skrat­tar de.

KON­CEP­TET MED ung­domssho­wer i Par­gas är väl ro­tat se­dan år 2000 – och i år finns fak­tiskt en and­ra ge­ne­ra­tio­nens show­del­ta­ga­re med i en­semb­len. En kon­stant som va­rit med he­la vägen är Rid­do Rid­berg som ock­så i år står för re­gin.

– I själ­va ver­ket var de fles­ta av årets show­del­ta­ga­re in­te ens föd-

da då den förs­ta sho­wen sat­tes upp, kon­sta­te­rar Rid­berg.

Ung­domssho­wer­na går ut på att al­la som vill va­ra med får del­ta – man hål­ler inga au­di­tions. Det en­da kri­te­ri­et är att man an­ting­en bor el­ler går i sko­la i Par­gas – och att man bör gå minst på års­kurs 7.

I år del­tar ett sex­tio­tal unga, vil­ket är nå­got fär­re än de 72 som var med för tre år se­dan. Re­kor­det här­stam­mar från 2012 då 90 ung­do­mar fi­gu­re­ra­de på sce­nen.

– Det hand­lar först och främst om att års­kul­lar­na är mind­re, in­tres­set har nog hål­lits rätt så kon­stant, sä­ger Isaks­son.

I ÅR HAR sho­wen re­san som sin rö­da tråd. På ba­sis av för­hand­s­tit­ten hand­lar det dels om att re­sa i mer tra­di­tio­nell be­mär­kel­se, men det går ock­så att ana mer all­var­li­ga och fi­lo­so­fis­ka un­der­to­ner i det he­la.

Kapp­säc­kar in­går som en vä­sent- lig del i bå­de pjä­sen och de­ko­ren: man fick in över 100 kapp­säc­kar av al­la de slag ef­ter ett upp­rop på so­ci­a­la me­di­er.

En av årets ny­he­ter är att gym­na­si­estu­de­ran­de från bå­de Par­gas svens­ka gym­na­si­um och Pa­ra­is­ten lu­kio haft möj­lig­he­ten att del­ta i pla­ne­ring­en och idékläc­kar­ar­be­tet in­för sho­wen. Par­gas stads kul­tur­chef Fia Isaks­son be­rät­tar att ung­do­mar­na sam­man­lagt kun­nat av­läg­ga tre kur­ser inom ra­men för show­pro­jek­tet.

– Ti­di­ga­re år har vi haft en skild idégrupp, men nu har den bi­ten in­gått i gym­na­si­e­kur­ser­na. Stu­de­ran­de­na har sam­ar­be­tat med ma­nus­för­fat­ta­ren Da­ni­e­la Fran­zell som be­ar­be­tat ma­nus ut­gå­en­de från de idéer­na, sä­ger Isaks­son.

FÖR­U­TOM DE ung­do­mar som står på sce­nen har ett ti­o­tal unga job­bat i ku­lis­ser­na med oli­ka upp­gif­ter in- om tek­nik, klä­der och mark­nads­fö­ring. Det finns en upp­gift för var och en, va­re sig man vill stå på sce­nen el­ler in­te. I och med att det un­dan­tags­vis har gått tre år se­dan den se­nas­te sho­wen (ja­nu­a­ri 2016) har an­ta­let del­ta­ga­re som va­rit med ti­di­ga­re mins­kat. De fles­ta som är med i år är helt nya me­dan det mer gar­va­de gar­det istäl­let fi­gu­re­rar i ku­lis­ser­na.

– Jag tyc­ker ock­så att det märks på hel­he­ten att det är en ny ge­ne­ra­tion. Årets show ser kanske me­ra ut som ung­do­mar­nas egen show än nå­gon­sin ti­di­ga­re, sä­ger Rid­berg.

I BAN­DET – som själv­klart he­ter ”Loud 9” – åter­finns där­e­mot två med ru­tin: Adri­an Ran­ta­la gör show­re­kord då han med­ver­kar för fem­te gång­en och Mi­mi Sy är med för and­ra gång­en.

Med sig har de Skrain Hal­lux-du­on Al­fons Le­ham från Na­gu och Valt­te­ri Pin­ni­o­ja från Kor­po samt Par­gas­bor­na Oli­ver He­le­ni­us och Al­bin Fre­den­berg.

– Det kne­pi­gas­te för ban­det är då man ska by­ta mel­lan oli­ka sti­lar och tem­po, men an­nars har vi rätt bra koll på lä­get, sä­ger Sy och får med­håll av Le­ham som är själv­sä­ker­he­ten själv.

Jag tyc­ker ock­så att det märks på hel­he­ten att det är en ny ge­ne­ra­tion. Årets show ser kanske me­ra ut som ung­do­mar­nas egen show än nå­gon­sin ti­di­ga­re.

Rid­do Rid­berg

LASSE AN­DERS­SON

PÅ RE­SA. Wil­ma Sundqvist, An­ton Matts­son, Sa­ga Ro­senlund, Jaak­ko Meyn och El­la Le­po­la på re­san­de fot i ung­domssho­wen ”Cloud 9”.

LASSE AN­DERS­SON

BOLLYWOOD-NUM­MER. Em­ma Eklund och Ma­ri­el­le Lind­holm står för sång på hin­di med ett tret­ti­o­tal dan­sa­re i för­grun­den.

HÄFTIG UPP­LE­VEL­SE. För ut­by­tesstu­de­ran­de Declan Le­aird från USA har ung­domssho­wen först och främst va­rit en stor upp­le­vel­se. Bakom till väns­ter syns Ax­el Matts­son och Han­na Ny­ström, till hö­ger Mi­mi Sy, Adri­an Ran­ta­la och Al­bin Fre­den­berg i ban­det.

MI­KAEL HEINRICHS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.