Kor­po­sin­ne­ban­dytra­di­tionle­ver­vi­da­re

» Kor­po IK spe­lar för 20:e året i se­ri­e­sy­ste­met. Full fart i PIUG i Par­gas i hel­gen då la­get in­led­de det nya året med en oav­gjord och en vinst.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Se­basti­an Lind­berg

INNEBANDY. Kor­po IK spe­lar un­der vin­tern i in­ne­ban­dyns di­vi­sion 4, en ni­vå de spe­lar på för to­talt elf­te gång­en av si­na tju­go sä­song­er i se­ri­e­sy­ste­met.

Ut­ö­ver de el­va sä­song­er­na i di­vi­sion 4 har det bli­vit en sä­song i di­vi­sion 6, två sä­song­er i di­vi­sion 5 och sex sä­song­er i di­vi­sion 3. På lör­da­gen spe­la­de de sin 12:e och 13:e match för sä­song­en.

MAT­CHER­NA spe­la­des i Piug i Par­gas och Phantoms stod för mot­stån­det i da­gens förs­ta match.

Förs­ta pe­ri­o­den för­blev mål­lös men 27 se­kun­der in i and­ra pe­ri­o­den öpp­na­de Kor­po IK mål­pro­to­kol­let ge­nom Da­ni­el Stor­fors.

Det var även Stor­fors som nå­gon mi­nut se­na­re öka­de led­ning­en till 2–0, men in­nan pe­ri­o­den tog slut ha­de Phantoms kvit­te­rat mat­chen.

I TRED­JE PE­RI­O­DEN gick Phantoms för förs­ta gång upp i led­ning, men med någ­ra mi­nu­ter kvar ut­jäm­na­de KimNy­ström mat­chen och mat­chen slu­ta­de oav­gjort, 3–3.

– Vi fick in­te rik­tigt igång spe­let, fastän vi gans­ka lätt fick upp bol­len till de­ras si­da fick vi in­te sär­skilt många lä­gen, sä­ger Kim Pettersson.

– Men det att vi fick upp bol­len är en bra sak, det har vi haft pro­blem med ti­di­ga­re i år, tilläg­ger Ja­ni Walldén.

HIT­TILLS HAR sä­song­en gått bra, till och med över för­vänt­ning­ar­na.

In­för lör­da­gens mat­cher låg Kor­po IK i mit­ten av ta­bel­len med 6 vins­ter, 1 oav­gjord och 4 för­lus­ter.

I vis­sa mat­cher har de haft brist på spe­la­re men har lyc­kats kni­pa po­äng även i de mat­cher­na.

Någ­ra kon­kre­ta mål­sätt­ning­ar för sä­song­en har de in­te ställt upp, men att hål­las kvar i di­vi­sion 4 är mi­ni­mi.

– Och att va­ra fö­re PIF i ta­bel­len, skrat­tar John­ny Pettersson.

HANVARMED re­dan förs­ta sä­song­en i Kor­po IK, sä­song­en 1999–2000. Även Kim och Ja­ni har va­rit med näs­tan än­da från start.

En­ligt al­la tre har spe­let gått fram­åt enormt un­der de tju­go åren och gör det fort­sätt­nings­vis.

– Det är myc­ket me­ra tak­tik och lag­spel i da­gens lä­ge, och klas­sen är be­tyd­ligt hög­re, sä­ger Kim.

DET FINNS många or­sa­ker till att för­e­ning­en har lyc­kats ha ett lag i se­ri­e­spel un­der al­la des­sa år.

En av or­sa­ker­na är att stom­men i la­get har hål­lits sam­ma un­der många år, fle­ra av da­gens spe­la­re var med re­dan un­der de all­ra förs­ta sä­song­er­na av Kor­po IK:s histo­ria.

Na­tur­ligt­vis har det fun­nits spe­la- re som ba­ra spe­lat en kor­ta­re tid i la­get, och to­talt blir det en hel del spe­la­re som dra­git på sig Kor­po IK-trö­jan un­der årens lopp.

– Men al­la spe­la­re har haft nå­gon sorts an­knyt­ning till skär­går­den, be­rät­tar John­ny.

FÖR ATT för­e­ning­en ska ha ett lag även 20 år fram­åt krävs än­då nya unga spe­la­re.

– Vi har in­te fått så många nya un­der de se­nas­te åren, men vi hop­pas och tror att vi får någ­ra nya unga spe­la­re un­der de kom­man­de sä­song­er­na, sä­ger Ja­ni.

NÄR DE FÅR frå­gan om vem de tror gjort flest po­äng (mål och as­sist) i Kor­po IK ge­nom ti­der­na rå­der det de­la­de åsik­ter.

Kim tror att John­ny gjort flest po­äng me­dan Ja­ni lu­tar mot Kim. John­ny tror det är gans­ka jämnt i top­pen och tror den som gjort flest har mel­lan 300 och 400 po­äng.

JOHNNYS an­ta­gan­de stäm­mer myc­ket väl, en­ligt sta­tisti­ken från In­ne­ban­dy­för­bun­det är det John­ny som gjort flest med si­na 341 po­äng (170 mål + 171 as­sist), me­dan Kim in- te lig­ger långt ef­ter med 325 po­äng (106 + 219) in­nan lör­da­gens mat­cher.

To­talt har la­get spe­lat 351 mat­cher, av vil­ka 158 har slu­tat med vinst, 40 har slu­tat jämnt och 153 mat­cher har slu­tat med för­lust.

Den to­ta­la mål­skill­na­den in­för lör­da­gen var 1584 gjor­da mål och 1558 in­släpp­ta.

PAR­GAS IF spe­lar i år i sam­ma di­vi­sion som Kor­po IK och även de ha­de två mat­cher un­der lör­da­gen.

I förs­ta mat­chen för­lo­ra­de Par­gas IF mot AFC Cam­pus 2 med 1–4, me­dan de i den and­ra mat­chen vann över Grem­lins med 9–5.

Kor­po IK:s and­ra match för da­gen slu­ta­de i sin tur med en 6–5-se­ger över TA-631.

● Par­gas IF och Kor­po IK möts än­nu en gång un­der sä­song­en, den 2 feb­ru­a­ri kloc­kan 17.00 i PIUG i Par­gas. In­nan det har bå­da la­gen två mat­cher den 20 ja­nu­a­ri i SB-Are­e­na i Åbo.

SE­BASTI­AN LIND­BERG

SÅ GOTT SOM FRÅN BÖR­JAN. John­ny Pettersson t.v. har spe­lat i Kor­po IK al­la 20 sä­song­er, Kim Pettersson och Ja­ni Walldén har bå­da spe­lat 17 sä­song­er.

EN­SAM MOT MÅL­VAK­TEN. Niklas Jans­son en­sam med mål­vak­ten men ing­et mål den här gång­en.

BOL­LEN I MÅL. Da­ni­el Stor­fors har pre­cis fört upp Kor­po IK i en 2–0-led­ning med två snab­ba mål.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.