Stäng­sel tryg­gar tra­fi­ken

» Pla­ner­na på att byg­ga ett vilt­stäng­sel mel­lan Äm­bo­da i S:t Karins och Rei­ma­ri­kors­ning­en i Par­gas fram­skri­der.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Kim Lund 040-587 3759/[email protected]­me­dia.fi

Pla­ner­na på ett vilt­stäng­sel mel­lan Par­gas och S:t Karins fram­skri­der. Nu sak­nas ba­ra peng­ar­na.

Sam­ti­digt som an­ta­let hjort­djur ökar i Åbo­land har ock­så olyc­kor­na där hjor­tar el­ler rå­djur är in­blan­da­de ökat kraf­tigt.

I Par­gas har jakt­vårds­för­e­ning­ar­na i sam­ar­be­te med bland an­nat Nä­rings-, tra­fik-, och mil­jö­cen­tra­len där­för för­sökt hit­ta på me­to­der för att mins­ka på kroc­kar­na.

Ett pro­jekt som är hög­ak­tu­ellt är att byg­ga ett 2,4 me­ter högt vilt­stäng­sel på bå­da si­dor av Skärgårdsvägen mel­lan Äm­bo­da i S:t Karins och Rei­ma­ri-kors­ning­en i Par­gas.

NUHARPROJEKTET fram­skri­dit så långt att det in­te en­bart är en tan­ke på ett skriv­bord. Det finns en pre­li­mi­när plan för hur och var vilt­stängs­let ska byg­gas. Näs­ta steg är att NTM-cen­tra­len be­gär in ut­lå­tan­den av Par­gas stad och jakt­vårds­för­e­ning­ar­na.

Se­na­re ska ock­så mar­kä­gar­na få sä­ga sin åsikt. Det ska ock­så att ord­nas ett öp­pet in­for­ma­tions­mö­te för all­män­he­ten.

MENSTEGET från plan till ett fär­digt stäng­sel är långt. Ett stort pro­blem är fi­nan­sie­ring­en av stängs­let som be­räk­nas kos­ta cir­ka 360 000 eu­ro.

Tra­fik­sä­ker­hets­in­gen­jör Jaak­ko Klang vid NTM-cen­tra­len hop­pas att pro­jek­tet kun­de in­gå i nå­got av de stör­re väg­pro­jekt som är ak­tu­el­la längs Skärgårdsvägen. Till ex­em­pel i sam­band med för­ny­an­det av Hessunds­bron och Rävsunds­bron.

– Det bäs­ta skul­le va­ra att stängs­let kun­de fi­nan­sie­ras di­rekt ur stats­bud­ge­ten.

Helt omöj­ligt ska det in­te va­ra ef­tersom det i sam­band med sta­tens tilläggs­bud­get för år 2017 be­vil­ja­des peng­ar för ett vil­stäng­sel längs Riks­väg 9 i Lo­i­maa.

En­ligt jakt­vårds­för­e­ning­ar­nas sta­tistik in­träf­far det cir­ka 80 hjort­kroc­kar per år mel­lan Äm­bo­da och Par­gas cent­rum och det är gans­ka många.

Tra­fik­sä­ker­hets­in­gen­jör Jaak­ko Klang

STÄNGS­LET skul­le ha stor be­ty­del­se för tra­fik­sä­ker­he­ten, sä­ger Klang.

– Be­ho­vet av ett stäng­sel är stort. En­ligt jakt­vårds­för­e­ning­ar­nas sta­tis- tik in­träf­far det cir­ka 80 hjort­kroc­kar per år mel­lan Äm­bo­da och Par­gas cent­rum och det är gans­ka många. Ser man till he­la Skärgårdsvägen är an­ta­let up­pe i om­kring 140, sä­ger Klang.

HAN TAC­KAR jakt­vårds­för­e­ning­ar­nas in­tres­se och en­ga­ge­mang för att hjäl­pa till med att för­verk­li­ga pro­jek- tet. An­ta­let jakt­li­cen­ser på vitsvans­hjort har höjts år för år, men åt­gär­der­na bor­de ha satts in re­dan ti­di­ga­re, sä­ger Klang.

– Det störs­ta pro­ble­met är att man in­te in­gri­pit i tid för att stop­pa till­väx­ten

KIM LUND KIM LUND

ÄLGFARA. Bland an­nat här i när­he­ten av Li­e­lax väg­skäl sker många vilto­lyc­kor. Ett stäng­sel skul­le ha stor be­ty­del­se för tra­fik­sä­ker­he­ten, sä­ger Jaak­ko Klang vid NTM-cen­tra­len.

LIVLIG TRA­FIK. Tra­fi­ken längs Skärgårdsvägen for­tät­ter öka och det gör ock­så an­ta­let hjort­kroc­kar. På vägen från S:t Karins till Par­gas sker år­li­gen cir­ka 80 kol­lis­sio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.