Sö­kan­det ef­ter de om­kom­na i Nor­ge fort­sät­ter

» Po­li­sen of­fent­lig­gjor­de nam­nen på de om­kom­na i lavinen.

Åbo Underrättelser - - NYHETER LOKALT -

Den nors­ka po­li­sen har pub­li­ce­rat nam­nen och bil­der på tre av de fy­ra per­so­ner som om­kom i en la­vin i Ta­mok­da­len i Nordnor­ge för­ra vec­kan.

De om­kom­na fin­lands­svens­kar­na är al­la från Ös­ter­bot­ten. Mi­kael Sten

från Ma­lax var 29 år. André Sten­fors

från Kors­holm var 32 år och Niklas Ny­man från Ja­kob­stad, bo­satt i Dals­bruk, var 36 år. Den svens­ka kvin­nan som om­kom he­ter Di­sa Bäck­ström

och var 29 år. Po­li­sen pub­li­ce­rar bild på Bäck­ström se­na­re.

–I sam­band med of­fent­lig­gö­ran­det av nam­nen öns­kar de an­hö­ri­ga att me­di­er in­te pub­li­ce­rar and­ra bil­der på de sak­na­de och vi­sar re­spekt gente­mot de an­hö­ri­ga och de­ras sorg, skri­ver den nors­ka po­li­sen i ett press­med­de­lan­de.

DEANHÖRIGA till de om­kom­na har va­rit i Ta­mok­da­len un­der de se­nas­te da­gar­na och kun­nat föl­ja med söko­pe­ra­tio­nen. I går res­te de hem.

De tac­kar rädd­nings­man­ska­pet, vård­per­so­na­len, po­li­sen och det lo­ka­la kris­tea­met för de­ras fan­tas­tis­ka in­sat­ser de gjort och fort­fa­ran­de gör.

– De an­hö­ri­ga vill även rik­ta ett varmt tack till Bals­fjord kom­mun för det fi­na be­mö­tan­det, skri­ver po­li­sen i press­med­de­lan­det.

DEFYRAPERSONERNA dog då en la­vin drog över dem up­pe på Blå­bær­fjel­let i Ta­mok­da­len för­ra ons­da­gen.

De­ras krop­par lig­ger be­grav­da un­der snön up­pe på fjäl­let. Den nors­ka po­li­sen kan fort­fa­ran­de in­te ge­nom­sö­ka la­vin­om­rå­det ef­tersom väd­ret in­te tillå­ter det.

Nors­ka po­li­sen av­bröt sök­ningso- pe­ra­tio­nen på fre­da­gen på grund av då­li­ga vä­der­för­hål­lan­den. På sön­da­gen gjor­de po­li­sen ett nytt för­sök att kom­ma in i la­vin­om­rå­det med hun­dar.

Det var tänkt att spa­ning­ar­na skul­le åter­upp­tas i går, men väd­ret var för då­ligt, skri­ver nors­ka po­li­sen på Twit­ter.

Mer snö ut­lo­vas un­der he­la den här vec­kan. Spa­ning­ar­na är pla­ne­ra­de att åter­upp­tas i mor­gon ons­dag.

OM­KOM­NA. Mi­kael Sten, André Sten­fors och Niklas Ny­man om­kom i en la­vin på Blå­bær­fjel­let i Ta­mok­da­len. Nors­ka po­li­sen pub­li­ce­ra­de bil­der­na en­ligt de an­hö­ri­gas öns­ke­mål.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.