Fär­re tra­fi­ko­lyc­kor un­der vin­ter­halv­å­ret

» I fjol in­träf­fa­de 519 tra­fi­ko­lyc­kor i Egent­li­ga Fin­land. De fles­ta av dem un­der som­mar­halv­å­ret.

Åbo Underrättelser - - NYHETER LOKALT - Kim Lund

De fles­ta tra­fi­ko­lyc­kor sker då vägar­na är tor­ra och i gott skick. Det vi­sar Rädd­nings­ver­kets pre­li­mi­nä­ra sta­tistik. På vägar­na i Egent­li­ga Fin­land in­träf­fa­de i fjol 519 tra­fi­ko­lyc­kor, över hälf­ten av dem un­der ti­den april–sep­tem­ber. I olyc­kor­na om­kom sju per­so­ner och 52 ska­da­des all­var­ligt. Siff­ror­na för de­cem­ber sak­nas än­nu.

Ut­veck­ling­en har gått i en po­si­ti­va­re rikt­ning, vi­sar sta­tisti­ken. År 2017 dog 12 per­so­ner i tra­fi­ken.

SERMANPÅ de lo­ka­la för­hål­lan­de­na på Ki­mi­to­ön och i Par­gas så om­kom en per­son i en tra­fi­ko­lyc­ka i Par­gas

i ju­ni i fjol och en per­son på Ki­mi­to­ön i ju­li. 41 per­so­ner ska­da­des lind­rigt och tre all­var­ligt i de bå­da skär­gårds­kom­mu­ner­na.

I mot­sats vad man kun­de tro sker de fles­ta av olyc­kor­na un­der som-

mar­halv­å­ret, sä­ger tra­fik­sä­ker­hets­in­gen­jör Jaak­ko Klang vid Nä­rings,tra­fik-, och mil­jö­cen­tra­len.

– Som­ma­ren är den far­li­gas­te ti­den. Folk an­vän­der me­ra al­ko­hol, det är me­ra ung­do­mar, stu­de­ran­de och mo­tor­cy­klis­ter på vägar­na och den all­män­na non­cha­lan­sen ökar.

– Det körs ock­så för­sik­ti­ga­re då fö­ret är då­ligt på vin­tern, sä­ger Klang.

KIM LUND

VINTERTRAFIK. Färsk sta­tistik vi­sar att det sker fär­re tra­fi­ko­lyc­kor un­der vin­ter­halv­å­ret än på som­ma­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.