Kir­ja­lan ka­hvi­tu­pa till sa­lu

» Ägar­na sö­ker kö­pa­re på grund av sjuk­dom.

Åbo Underrättelser - - NYHETER - Fred­rik Hägg­man fred­rik.hagg­[email protected]­me­dia.fi

Hål­ler öp­pet tills en ny äga­re hit­tas. Ef­ter 13 år som äga­re till Kir­ja­lan Ka­hvi­tu­pa i Par­gas har ma­kar­na Ti­i­na och Mark­ku Pöl­lu lagt ut café­et till för­sälj­ning.

– Det var ett svårt be­slut att ta ef­tersom det här pro­jek­tet har va­rit min hjär­te­sak i så många år. Jag har i prak­ti­ken dri­vit verk­sam­he- ten själv de se­nas­te fem åren, se­dan min man fick pro­blem med häl­san. Jag har själv drab­bats av reu­ma­tism och i och med det blev det för tungt att fort­sät­ta en­sam, sä­ger Ti­i­na Pöl­lu.

KIR­JA­LAN ka­hvi­tu­pa lig­ger in­till Skärgårdsvägen och är en­ligt Pöl­lu ett po­pu­lärt lunch­stäl­le bland bå­de stuggäs­ter och trak­tens ar­bets­ta­ga­re. Sär­skilt un­der som­rar­na är kaf­festu­gan väl­be­sökt.

– Verk­sam­he­ten är lön­sam och har en eta­ble­rad kund­krets. På vint­rar­na är det li­te tys­ta­re, som på and­ra stäl­len i skär­går­den, men det finns go­da möj­lig­he­ter att ut­veck­la stäl­let.

Pöl­lu med­de­la­de om för­sälj­ning­en på Kir­ja­lan Ka­hvi­tu­pas Fa­ce­book­si­da i sön­dags. Via Fa­ce­book har ock­så en po­ten­ti­ellt in­tres­se­rad hört av sig.

TILLS VI­DA­RE fort­sät­ter verk­sam­he­ten som van­ligt. Kaf­festu­gan bygg­des år 1987 och har re­no­ve­rats och byggts ut med tak­be­lagd ter­rass un­der årens lopp.

MI­KAEL HEINRICHS

KIR­JA­LAN KA­HVI­TU­PA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.