Låt le­ken le­va

» Me­dan sto­ra ked­jor tving­as stänga lig­ger styr­kan hos lek­saks­af­fä­ren Ca­sag­ran­de i Åbo i den per­son­li­ga be­tjä­ning­en och det sto­ra sor­ti­men­tet.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Ma­ria Thö­lix 040-709 1446 ma­ria.tho­[email protected]­me­dia.fi

På Slotts­ga­tan 9–11 rå­der lug­net ef­ter stor­men.

Ju­lens hek­tis­ka tid är för­bi och i lek­saks­af­fä­ren Ca­sag­ran­de kan Sabri­na Ca­sag­ran­de pus­ta ut.

Men pa­u­sen blir in­te många vec­kor lång för re­dan nu i ja­nu­a­ri vän­tar värl­dens störs­ta lek­saks­mäs­sa i Tyskland.

Nu är det dags att bör­ja för­be­re­da sig in­för föl­jan­de sä­song, ju­len 2019.

– Vi le­ver i en stän­dig jul!

I TYSKLAND träf­far Ca­sag­ran­de år­li­gen agen­ter och le­ve­ran­tö­rer av lek­sa­ker.

Un­der vå­ren åker hon ock­så över till Stock­holm för att kol­la in le­ve­ran­tö­rer­nas showroom.

– Det är där vi slår fast vå­ra jul­lek­sa­ker 2019 och be­stäm­mer vad vi tror kom­mer att gå åt.

Även om en allt stör­re del av be­ställ­ning­ar­na i dag sker över nä­tet, slår ingen­ting en fy­sisk titt.

– Det känns bäst att få ta i och kän­na på lek­sa­ker­na.

I SVE­RI­GE ÄR en stor del av lek­saks­af­fä­rer­na fort­fa­ran­de pri­va­ta.

Där do­mi­ne­rar in­te de sto­ra mar­ket­ked­jor­na med si­na lek­saks­av­del­ning­ar, sä­ger Ca­sag­ran­de.

–Här har vi ju kon­kur­ren­ter i al­la sto­ra mar­ke­tar som vi mås­te för­hål­la oss till.

De­ras styr­ka är vo­ly­mer­na. Kö­per Ca­sag­ran­de in 24 ex­em­plar av en lek­sak, kö­per de kanske 24 000 som för­de­las mel­lan af­fä­rer­na.

Det sä­ger sig självt att pri­ser­na ock­så va­ri­e­rar där­ef­ter. Och i su­per­mar­ke­tar­na kan pri­ser­na pressas ner ef­tersom det finns så myc­ket and­ra va­ror som dag­li­gen säl­jer.

– Vi kan in­te täv­la med de­ras pri­ser, men man mås­te he­la ti­den va­ra va­ken.

DEN PRI­VA­TA lek­saks­af­fä­ren har där­e­mot ett bre­da­re ur­val.

En li­ten bu­tik kan be­stäm­ma vad som tas in, och kan vid be­hov gö­ra det med gans­ka kort var­sel.

– Vi kan ha hur­dant sor­ti­ment vi vill och kan byg­ga upp det själv och be­hö­ver in­te fun­de­ra på an­nat än lek­sa­ker.

Dess­utom har lek­sa­ker in­te ett bäst fö­re-da­tum.

– Man får ut dem med lå­ga pri­ser ge­nom kam­pan­jer och re­or.

DET HAR HÄNT myc­ket in­om lek­saks­bran­schen den se­nas­te ti­den.

Att jät­tar­na Toys R’ us och BR ny­li­gen la­de lapp på luc­kan kom in­te som nå­gon chock för Ca­sag­ran­de.

– Det har le­gat nå­got i luf­ten, men det var en över­rask­ning att det gick så fort.

Kon­kur­sen väc­ker många frå­gor, sä­ger hon.

Tu­rer­na har gått he­ta huruvi­da kun­der­nas pre­sent­kort kan lö­sas in el­ler in­te, men kon­kur­sen drab­bar and­ra än kon­su­men­ter­na be­tyd­ligt hår­da­re.

– Jag hop­pas att le­ve­ran­tö­rer­na kla­rar det. Det är många som har peng­ar in­ne­stå­en­de.

FÖR EGEN DEL hop­pas Ca­sag­ran­de att kon­kur­sen ska ha en po­si­tiv ef­fekt och att kun­der­na får upp ögo­nen för att det fort­fa­ran­de finns lek­saks­af­fä­rer. Även om de in­te läng­re är många.

Lek­saks­af­fär Ca­sag­ran­de till­hör det dry­ga ti­o­tal som än­nu ver­kar i Fin­land.

Sabri­na Ca­sag­ran­de har tät kon­takt med en kol­le­ga i Ku­o­pio.

– Vi är så få i he­la lan­det så vi täv­lar in­te, ut­an slår istäl­let vå­ra hu­vu­den ihop.

Av nå­gon an­led­ning skil­jer sig ef­ter­frå­gan på lek­sa­ker i Åbo och Ku­o­pio.

– Ef­tersom vi har li­te oli­ka sti­lar får man of­ta en an­nan in­syn på sin tan­ke då man bol­lar idéer med varand­ra.

Barn är smar­ta. De kom­mer att fort­sät­ta le­ka, det vill jag tro på. Men det är upp till upp till för­äld­rar­na att se till att de gör det. Sabri­na Ca­sag­ran­de

SABRI­NA CA­SAG­RAN­DE är fjär­de ge­ne­ra­tio­nens lek­saks­för­säl­ja­re. Hon tog över verk­sam­he­ten för ett år se­dan.

I ok­to­ber 2018 öpp­na­des nät­bu­ti­ken. Bätt­re sent än ald­rig, kon­sta­te­rar hon.

– Det var nog nå­got som ti­den kräv­de. Det är en stor ut­veck­ling i lek­saks­bu­ti­kens histo­ria.

FÖR­U­TOM CA­SAG­RAN­DE själv har af­fä­ren en hel­tids­an­ställd och sä­songs­ar­be­ta­re.

Att va­ra in­född fö­re­ta­ga­re är nå­got an­nat än en van­lig ar­bets­ta­ga­re.

– Det är en va­na och en livs­stil. Att sti­ga åt si­dan är en pro­cess som tar tid, sä­ger hon och syf­tar på si­na för­äld­rar.

In­för ju­len ar­be­ta­de tre generationer si­da vid si­da bakom dis­ken.

– Mam­ma stod i kas­san och pap­pa pac­ka­de lek­sa­ker­na som skul­le skic­kas via web­bu­ti­ken.

LIKSOMALLANNAN han­del, har en stor del av lek­sak­s­in­kö­pen styrts till web­ben.

Men Sabri­na Ca­sag­ran­de tyc­ker sig se ett ökat in­tres­se för per­son­lig be­tjä­ning.

Allt fler unga för­äld­rar vill kö­pa, om in­te lo­kal­till­ver­ka­de, så i al­la fall lek­sa­ker från en lo­kal för­säl­ja­re.

– Och här kan vi fö­ra en di­a­log med kun­den, be­hand­la bar­nens ål­der, per­son­lig­het och re­kom­men­de­ra lek­sa­ker.

– JASÅ DIN HUND kan ba­ra skäl­la och in­te gå?

Sabri­na Ca­sag­ran­de tar emot ett sam­tal. Det gäl­ler en de­fekt tax.

Kun­den som har hand­lat hun­den är bo­satt på an­nan ort och har ing­et ären­de till Åbo på länge.

– Fil­ma en snutt av hun­den med din mo­bil och sänd fil­men till mig så skic­kar jag en ny hund till dig.

Ef­ter någ­ra mi­nu­ter är pro­ble­met löst och den per­son­li­ga ser­vicen ex­emp­li­fi­e­rats.

BARN HAR ge­ne­rellt me­ra lek­sa­ker än ti­di­ga­re, sä­ger Sabri­na Ca­sag­ran­de.

– Spe­ci­ellt un­der ju­len får många mas­sor av lek­sa­ker och det är svårt att ta in den mäng­den un­der en kort tid.

Sam­ti­digt ta­las det myc­ket om att lek­ål­dern sjun­ker och att da­tor­spe­len kry­per in i bar­nens liv i allt läg­re ål­der.

–Barn är smar­ta. De kom­mer att fort­sät­ta le­ka, det vill jag tro på. Men det är upp till upp till för­äld­rar­na att se till att de gör det.

Själv lek­te hon länge med doc­kor in­nan de er­sat­tes av bar­bi­e­doc­kor­na.

– I dag är det få treå­ring­ar som in­te har en bar­bie. Och så snabbt har ut­veck­ling­en nog in­te gått. CA­SAG­RAN­DE po­äng­te­rar vik­ten att kö­pa lek­sa­ker som är äm­na­de för rätt ål­ders­grupp.

Bar­nets kun­ska­per ut­veck­las och man mås­te stä­da un­dan så­dant som bli­vit för smått, men ak­ta sig för att kö­pa för kom­pli­ce­ra­de gre­jer för ti­digt.

Det är sam­ma sak som med klä­der – man kan in­te kö­pa för stor växt­mån.

– En treå­ring kan in­te gå i skor i stor­lek 35.

TEKNIKENÄRHÄR för att stan­na, vi kom­mer in­te un­dan den. Men den ska in­te ta över le­ken, sä­ger Ca­sag­ran­de.

– Att tit­ta på tv el­ler spe­la ut­veck­lar in­te bar­nens mo­to­rik och fan­ta­si. Det krä­ver att för­äld­rar­na är till­räck­ligt star­ka och hit­tar en ba­lans.

Hen­nes lek­saks­af­fär säl­jer in­te da­tor­spel.

– Där­e­mot har vi klas­sis­ka säll­skaps­spel som all­tid har bra åt­gång in­för ju­len.

LEKSAKSFÖRSÄLJNINGEN är sä­songs­be­to­nad. Av årets 12 må­na­der är det un­der två må­na­der som man säl­jer bra. Res­ten av året är det tufft.

Sabri­na Ca­sag­ran­de tror än­då att Fin­lands älds­ta lek­saks­af­fär har många år fram­för sig.

– Jag hop­pas vi får nya kun­der som får upp ögo­nen att vi finns på mark­na­den.

I al­la fall har cent­rums omdi­ri­ge­ra­de kol­lek­tiv­tra­fik gyn­nat af­fä­ren.

– Vi kan va­ra nöj­da att vi har fått in nya kun­der som in­te ve­tat om att vi ex­i­ste­rat.

Även om af­fä­ren fun­nits på sam­ma adress på Slotts­ga­tan se­dan 1930.

MA­RIA THÖ­LIX

SE­DAN 1930. Här­i­från har Åbo­bar­nen i fle­ra generationer fått si­na lek­sa­ker.

EN MJUK FAVORIT. En kom­pis att kra­ma i al­la lä­gen är en gläd­je och en tröst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.