Lapp­på luc­kan­för lås­fö­re­tag

» Stig och Sti­na Eg­gert är re­do att snart lå­sa bu­tiks­dör­ren i Ki­mi­to.

Åbo Underrättelser - - ETUSIVU - Ste­fan Holmström 040–5000873 ste­[email protected]­me­dia.fi

Stig och Sti­na Eg­gert är re­do att snart stänga Ki­mi­to­nej­dens lås. Pen­sion häg­rar.

– Stäm­mer det att ni ska slu­ta? Mo­naCe­der­ström är märk­bart upp­rörd då hon kom­mer in för ett ären­de till Ki­mi­to­nej­dens lås på Eng­els­by­vä­gen i Ki­mi­to. Men sam­ti­digt är det för­stås trev­ligt att pa­ret Eg­gert får gå i pen­sion, tyc­ker hon.

– Det är så många som re­a­ge­rar på sam­ma sätt. De sä­ger nog ock­så att de för­står oss – men att vi än­då in­te får slu­ta, ler Sti­na Eg­gert, som dri­vit fö­re­ta­get till­sam­mans med sin man Stig i tret­tio år.

– Vi har nog ta­lat li­te om den här möj­lig­he­ten, sä­ger Stig.

Många orts­bor in­såg att be­slu­tet var fat­tat då af­fä­ren för­ra vec­kan an­non­se­ra­de om slut­för­sälj­ning. Sti­na på­pe­kar att af­fä­ren ingalun­da stängs bums. Det finns en hel del att säl­ja ut – och de sista le­ve­ran­ser­na av bå­de lås och gå­vo­ar­tik­lar är än­nu på väg. Stäng­ning­en sker nå­gon gång i vår, be­räk­nar pa­ret.

BESLUTETMOGNADE i fjol. För Stigs del li­te ti­di­ga­re, med­ger Sti­na. Det var i slu­tet av som­ma­ren, när de höll stängt för sin se­mester­re­sa i Por­tu­gal – dit de åkt var­je au­gusti i tio år – som hon märk­te att det kanske var dags.

– Då märk­te jag nog att fått li­te ”lei­don” på in­red­ning, med­ger hon.

Lås­af­fä­ren är ju myc­ket mer än lås. I sam­ma lo­kal ock­så gå­vo­av­del­ning­en, med många va­ror som in­te hit­tas på an­nat håll. Ki­mi­to­nej­dens lås har länge va­rit åter­för­säl­ja­re

– Det finns som­mar­gäs­ter som kom­mer hit för att jul­hand­la, sä­ger Sti­na.

– Det var ett par som från Helsing­fors som ring­de för att kol­la om vi ha­de en viss pro­dukt och så kör­de de hit en­kom för att kö­pa den.

Jag lyf­te jac­kan upp mot bar­net som satt fast­spänd i barn­sto­len och så fick pap­pan bar­net att tryc­ka på rätt sätt på fjärr­kon­trol­len.

Stig Eg­gert om en spän­nan­de hän­del­se på job­bet

PÅ VÄG­GEN i af­fä­ren finns en plansch med fo­to­gra­fi­er och tid­nings­ur­klipp från de tret­tio åren. En stor ar­ti­kel har ru­bri­ken ”Nya fö­re­tag på Kimitoön”.

– Vi har nog job­bat över­tid re­dan, sä­ger Stig och ler.

Pa­ret har in­te all­tid va­rit fö­re­ta­ga­re. Sti­na är ut­bil­dad sjuk­skö­ta­re och Stig job­ba­de ti­di­ga­re åt­ta år med pro­dukt­ut­veck­ling på Björk­bo­da lås­fa­brik.

Med den er­fa­ren­he­ten i bak­fic­kan har han ock­så va­rit en he­ja­re på att re­pa­re­ra gam­la lås – en prak­tisk lös­ning om al­ter­na­ti­vet är ett nytt lås som kanske in­te ens pas­sar i dör­ren.

När ÅU be­sö­ker af­fä­ren lig­ger fak­tiskt ett gam­malt Abloy-lås på dis­ken

– Det här är sä­kert från 1950-ta­let. Det här är så­dan ser­vice de in­te er­bju­der i stör­re af­fä­rer.

PA­RET FI­RA­DE fö­re­ta­gets ju­bi­le­um den 7 de­cem­ber. Då ha­de det fak­tiskt gått 30 år se­dan star­ten i gam­la Ki­mi­to cent­rum mitte­mot det som idag är en St1-mack. Se­na­re ver­ka­de de i den lo­kal där Pap­pers­bo­den är idag.

– Då var det än­nu gans­ka öde här ne­re.

De många åren in­ne­bär många min­nen från folk som låst ut el­ler in sig – ock­så li­te mer dra­ma­tis­ka om barn som bli­vit in­låsta i bi­lar, sä­ger Stig. En gång kläm­de han in en stål­tråd i dörr­spring­an och fis­ka­de upp en jac­ka, som ha­de bil­nyc­keln i en fic­ka.

– Jag lyf­te jac­kan upp mot bar­net som satt fast­spänd i barn­sto­len och så fick pap­pan bar­net att tryc­ka på rätt sätt på fjärr­kon­trol­len, ler Stig.

In­te hel­ler den gång­en be­höv­de man kros­sa ett föns­ter för att kom­ma in.

FÖR SIN EGEN del kun­de Stig än­nu tän­ka sig nå­gon bi­syss­la, nå­got som kun­de ut­gå från hem­met i Kasnäs, där pa­ret bott i två år. Och så finns ju de fy­ra barn­bar­nen.

– Jag tror in­te vi får fri­tids­pro­blem. Att stänga väc­ker såklart ve­mod, sä­ger Sti­na, som kom­mer att sak­na kun­der­na.

– Det är så många trev­li­ga män­ni­skor jag ald­rig ha­de mött ut­an den här bu­ti­ken.

Pa­ret har för öv­rigt en häls­ning till kom­mu­nen: Det är bra att loc­ka in­flyt­ta­re och sat­sa på tu­ris­ter, men det kun­de va­ra bra att tän­ka li­te mer ock­så på dem som bor här året om, sä­ger de.

Vad hän­der då med af­fä­ren? Pa­ret Eg­gert äger själ­va fas­tig­he­ten och det finns kanske nå­gon som kun­de ta över an­ting­en af­färs­verk­sam­he­ten el­ler fas­tig­he­ten – el­ler bå­de och. Det är i al­la fall för ti­digt att sä­ga nå­got om den sa­ken. – I det här la­get är allt än­nu öp­pet, sä­ger Stig.

STE­FAN HOLMSTRÖM

TRET­TIO ÅR. Stig och Sti­na Eg­gert är nu på väg att ta av­sked av sin bu­tik i Ki­mi­to.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.