TS: Åbo­fö­re­tag läm­na­de 13 000 li­ter ke­miskt av­fall ef­ter sig

Åbo Underrättelser - - NYHETER | KIMITOÖN -

ÅBO. Ett fö­re­tag in­om me­tall­bran­schen, som ver­kat i Ös­terås i Åbo i över 50 år, har läm­nat 13 000 li­ter ke­miskt av­fall ef­ter sig ef­ter att verk­sam­he­ten av­slu­ta­des. Var­ken Åbo stad el­ler hy­res­vär­den har kun­nat nå fö­re­ta­gets äga­re. Det här skri­ver Turun Sa­no­mat.

Det är oklart ex­akt vil­ka äm­nen som finns i de oli­ka tun­nor­na och bas­säng­er­na som läm­nats i fas­tig­he­ten och på tom­ten. Det står än­då klart att åt­minsto­ne en del av dem är skad­li­ga och bör fö­ras till Eko­kems pro­ble­mav­falls­verk.

I me­tall­be­hand­ling­en an­vänds sy­ror, som är skad­li­ga för bå­de mil­jön och av­lopps­sy­ste­met. Ef­tersom var­ken sta­den el­ler hy­res­vär­den har fått tag på äga­ren är det dock oklart vem som ska ta tag i pro­ble­met. Åbo stad blev in­for­me­ra­de om si­tu­a­tio­nen av NTM-cen­tra­len.

Fö­re­ta­get har in­te sökts i kon­kurs, och ing­en ned­lägg­nings­an­mä­lan har gjorts. Un­der de se­nas­te åren har verk­sam­he­ten sak­ta dött ut. Fö­re­ta­get har obe­tal­da skul­der till fle­ra par­ter, de störs­ta till hy­res­vär­den RP-Yh­tiöt. Hy­ran har in­te be­talts på ett och ett halvt år.

Fas­tig­hets­ä­ga­ren för­be­re­der sig sam­ti­digt på en tvist om vem som ska be­ta­la för att fors­la bort av­fal­let och stä­da upp på tom­ten. Om hy­res­gäs­ten in­te kla­rar av det kan räk­ning­en lan­da hos mar­kä­ga­ren.

En­ligt Åbo stad finns det än­då ing­en risk för att de mil­jö­far­li­ga äm­ne­na läc­ker ut i na­tu­ren. Fö­re­ta­get har grans­kats år­li­gen och verk­sam­he­ten an­ses ti­di­ga­re ha skötts en­ligt re­gel­bo­ken. Det se­nas­te mil­jö­till­stån­det ut­fär­da­des i ja­nu­a­ri 2018.

Om man ha­de för­sökt gö­ra sig av med ke­mi­ka­li­er­na i av­lop­pet ha­de det märkts, me­nar sta­dens mil­jö­skydds­chef Ol­li-Pek­ka Mä­ki. En­ligt ho­nom är fas­tig­he­ten ut­rus­tad för att kun­na re­na av­lopps­vatt­net från kop­par, nic­kel och krom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.