No­via hjäl­per jakt­la­gen att skju­ta mer hjort

» Yr­kes­hög­sko­lan No­via star­tar ett pro­jekt för att öka jak­ten av vitsvans­hjor­tar. Jakt­för­e­ning­ar­na kla­rar i nu­lä­get knappt av att an­vän­da al­la li­cen­ser och hjort­po­pu­la­tio­nen vän­tas öka yt­ter­li­ga­re.

Åbo Underrättelser - - NYHETER | LOKALT - Em­ma Ström­berg 040-180 3032 em­ma.strom­[email protected]­me­dia.fi

Det var Fin­lands vilt­cen­tral som tog kon­takt med No­via med för­frå­gan om yr­kes­hög­sko­lan vil­le sam­ar­be­ta kring att få bukt på över­po­pu­la­tio­nen av vitsvans­hjort.

Vilt­cen­tra­len be­vil­jar re­dan nu så många li­cen­ser för att skju­ta vitsvans­hjort att jakt­la­gen har svårt att mäk­ta med det. Progno­sen är att hjort­stam­men kom­mer att öka yt­ter­li­ga­re un­der de kom­man­de åren. Dess­utom är me­del­ål­dern gans­ka hög in­om jakt­kå­ren.

Med pro­jek­tet ”Väl­må­en­de av vilt” vill man va­ra be­redd och mö­ta de kom­man­de ut­ma­ning­ar­na gäl­lan­de hjort­po­pu­la­tio­nen. Må­let med pro­jek­tet är att ut­veck­la nya verk­sam­hets­mo­del­ler för jakt av vitsvans­hjort och gö­ra pro­ces­sen att få ut vilt­kött på mark­na­den lät­ta­re.

PRO­JEK­TET SKER in­om ra­men för No­vi­as forsk­nings- och ut­veck­lings­om­rå­de in­om bio­e­ko­no­mi. Forsk­nings­le­da­ren Ma­ri­an­ne Fred be­rät­tar att jakt­tu­rism är ett sätt att öka av­skjut­ning­en.

– När med­lem­mar­na i jakt­la­gen in­te räc­ker till är en möj­lig­het att väl­kom­na ut­om­stå­en­de att del­ta i jak­ten. Det skul­le ock­så ge en in­tjä- nings­möj­lig­het för för­e­ning­ar­na när folk be­ta­lar för att del­ta i jak­ten.

Pro­jek­tet ska stö­da jakt­la­gen att på det här sät­tet hit­ta nya verk­sam­hets­mo­del­ler. En an­nan del i ked­jan är själ­va köt­tet, hur det smi­di­ga­re kun­de kom­ma till för­sälj­ning i bu­ti­ker och till re­stau­rang­er.

Styck­ning­en av köt­tet är en kri­tisk punkt här det kom­mer till vi­da­re­för­sälj­ning.

– Re­stau­rang­er­na vill ha väl­styc­kat kött av jämn kva­li­tet. Som del i pro­jek­tet kom­mer vi att ord­na kor­ta­re styck­nings­kur­ser som vem som helst kan del­ta i och mer för­dju­pan­de kur­ser som rik­tar sig till proffs, be­rät­tar Fred.

FÖRUTOMATT brom­sa ök­ning­en av vitsvans­hjor­tar vill man med pro­jek­tet sam­ti­digt främ­ja den lo­ka­la eko­no­min ut­an­för tä­tor­ter­na. In­om ra­men för pro­jek­tet kom­mer man att kart­läg­ga vil­ka be­hov som finns och bi­stå med att ut­veck­la fö­re­tags­ked­jan.

– Be­hövs det en am­bu­le­ran­de styc­ka­re som kan ryc­ka ut till Par­gas el­ler Kor­po, el­ler en frys­bil som snabbt kan kom­ma på plats?

Så­dant kom­mer Fred och de and­ra som job­bar i pro­jek­tet att fun­de­ra på.

Re­kry­te­ring­en av en pro­jekt­le­da­re är igång. Pro­jek­tet har fi­nan­sie­ring fram till som­ma­ren 2021. Fi­nan­sie­ring­en på drygt 400 000 eu­ro kom­mer från EU och ge­nom stat­li­ga bi­drag för ut­veck­ling av lands­byg­den.

No­via le­der pro­jek­tet, men för­u­tom vilt­cen­tra­len är ock­så Han­ken i Helsing­fors och Bra­hea-cent­ret vid Åbo uni­ver­si­tet sam­ar­bets­part­ner.

PIXABAY

STOR POPULATION. An­ta­let vitsvans­hjor­tar vän­tas ba­ra öka un­der de kom­man­de åren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.