SDP vill ut­re­da tred­je al­ter­na­tiv i kol­lek­tiv­tra­fik­frå­gan

» Be­hö­ver in­te be­ty­da att tid­ta­bel­len för­skjuts yt­ter­li­ga­re, me­nar full­mäk­ti­ge­grup­pens ord­fö­ran­de.

Åbo Underrättelser - - NYHETER | ÅBO - Fred­rik Hägg­man fred­rik.hagg­[email protected]­me­dia.fi

Den 25 feb­ru­a­ri ska Åbo full­mäk­ti­ge be­hand­la hur sta­dens kol­lek­tiv­tra­fik ska byg­gas ut. Det nu­va­ran­de nät­ver­ket be­räk­nas in­te räc­ka till för sta­dens väx­an­de be­folk­ning.

HIT­TILLS HAR VA­LET stått mel­lan al­ter­na­tiv: spår­väg och så kal­lad su­per­bus­sar, det vill sä­ga dub­bel­le­da­de bus­sar som kör i eg­na fi­ler. Där- ut­ö­ver pla­ne­ras en se­pa­rat för­bätt­ring av det nu­va­ran­de stom­buss­nät­ver­ket, med hög­re tur­tät­het och fler el­bus­sar.

Nu vill SDP:s full­mäk­ti­ge­grupp ut­re­da det sist­nämn­da al­ter­na­ti­vet jäm­bör­digt med de två först­nämn­da. SDP be­gär­de en ut­red­ning av det så kal­la­de stom­bus­sal­ter­na­ti­vet un­der mån­da­gens stads­sty­rel­se­mö­te.

Al­ter­na­ti­vet vo­re av­se­värt bil­li­ga­re än bå­de spår­väg och su­per­buss, ef­tersom det in­te krä­ver li­ka sto­ra in­ve­ste­ring­ar i in­fra­struk­tu­ren. I hu­vud­sak skul­le det in­ne­bä­ra fler eg­na fi­ler för bus­sar­na.

KOL­LEK­TIV­TRA­FIK­FRÅ­GAN har för­dröjts i fle­ra etap­per, men en­ligt Pi­ia Elo, ord­fö­ran­de för SDP:s full­mäk­ti­ge­grupp skul­le en tilläggs­ut­red­ning av stom­buss­nät­ver­ket in­te in­ne­bä­ra en ny för­se­ning.

– Den grund­läg­gan­de in­for­ma­tio­nen om stom­buss­nät­ver­ket finns re­dan från ti­di­ga­re ut­red­ning­ar. Det gäl­ler ba­ra att gö­ra en ny ut­red­ning av hur stom­bus­sar­na skul­le kla­ra av de på­frest­ning­ar som stads­ut­veck­ling­en med­för, för­ut­satt att bus­sar­na får sam­ma tra­fik­för­de­lar som be­räk­nats för spår­vägs- och su­per­bus­sal­ter­na­ti­ven. Det bor­de in­te ta läng­re än en må­nad att ut­re­da.

OR­SA­KEN till att ut­red­ning­en be­gärs först nu är en­ligt Elo att al­ter­na­ti­vet för­ra vec­kan för­des fram i Turun Sa­no­mat, av Helsing­fors­ba­se­ra­de kon­sul­ten Jan­ne Wahl­roos. Idén kom­mer från pro­jek­tet Helsing­borgs­ex­pres­sen som just nu är un­der ar- be­te i skåns­ka Helsing­borg.

Wahl­roos upp­skat­tar att en för­bätt­ring av stom­buss­nät­ver­ket kan täc­ka sta­dens kol­lek­tiv­tra­fik­be­hov än­da till 2040, för­ut­satt att be­folk­nings­till­väx­ten hål­ler sig kring 2–3 pro­cent per år. I fjol väx­te sta­dens be­folk­ning med un­ge­fär 1,2 pro­cent.

Stom­bus­sal­ter­na­ti­vet ute­slu­ter en­ligt SDP in­te att man i fram­ti­den, om be­hov finns, in­ve­ste­rar i spår­väg el­ler su­per­buss­lin­jer.

ÅU-FO­TO

RÄC­KER BUS­SAR­NA? SDP har be­gärt en till­läggs­ut­red­ning av om en för­bätt­ring av de nu­va­ran­de bus­sar­na kan täc­ka sta­dens be­hov.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.