Fö­re­ta­gen tror på fort­satt till­växt

» Ock­så i år ska­pas tu­sen­tals nya jobb i Egent­li­ga Fin­land – trots att för­vänt­ning­ar­na på till­väx­ten mat­tats av.

Åbo Underrättelser - - NYHETER | EGENTLIGA FINLAND - Jan-Ole Ed­berg 050-434 2457 jan-ole.ed­[email protected]­me­dia.fi

De små och me­del­sto­ra fö­re­ta­gen i land­ska­pet är alltjämt op­ti­mis­tis­ka i si­na eko­no­mis­ka för­vänt­ning­ar på det nya året.

Det vi­sar den land­skaps­pro­gnos som Fö­re­ta­gar­na i Egent­li­ga Fin­land gjort i sam­ar­be­te med An­dels­ban­ken.

Men för­vänt­ning­ar­na har mat­tats av jäm­fört med i fjol, fö­re­ta­gen är nu nå­got för­sik­ti­ga­re.

För förs­ta gång­en på fy­ra år har fö­re­ta­gens för­vänt­ning­ar på eko­no­misk till­växt mat­tats.

Progno­sen som nu gjor­des för tju­gon­de gång­en vi­sar än­då att fö­re­ta­gen över­lag vän­tar sig att om­sätt­ning­en och lön­sam­he­ten för­bätt­ras och att in­ve­ste­ring­ar­na fort­sät­ter att öka. In­ve­ste­rings­tak­ten där­e­mot har mins­kat.

När det gäl­ler om­sätt­ning­en upp­skat­tar näs­tan hälf­ten av fö­re­ta­gen att den ökar me­dan 12 pro­cent för­ut­spår en läg­re om­sätt­ning än i fjol.

En tred­je­del av fö­re­ta­gen för­vän­tar sig att lön­sam­he­ten för­bätt­ras me­dan 13 pro­cent för­ut­spår en för­säm­ring.

Ock­så när det gäl­ler per­so­nal­ut­veck­ling­en är för­vänt­ning­ar­na po­si­ti­va.

ENFEMTEDELAV fö­re­ta­gen som del­tog i en­kä­ten be­dö­mer att de kom­mer att an­stäl­la me­ra per­so­nal un­der året.

– Det här är go­da ny­he­ter, det be­ty­der minst 3000 nya jobb, sä­ger Han­na Mun­ter, vd i Fö­re­ta­gar­na i Egent­li­ga Fin­land.

Men hon på­pe­kar att an­ta­let nya jobb som ska­pas i land­ska­pet är be­tyd­ligt fler ef­tersom en­kä­ten rik­tats en­bart till de fö­re­tag som är med­lem­mar i fö­re­ta­gar­or­ga­ni­sa­tio­nen.

Or­ga­ni­sa­tio­nen har 8000 med­lems­fö­re­tag, det är cir­ka 35 pro­cent av det to­ta­la an­ta­let fö­re­tag i Egent- li­ga Fin­land.

– Räk­nar man ock­så med de fö­re­tag som in­te är vå­ra med­lem­mar hand­lar det om tu­sen­tals nya jobb, sä­ger Mun­ter.

En­ligt Mun­ter finns det be­hov av ny­re­kry­te­ring­ar i de fles­ta bran­scher bort­sett från han­deln, in­du­strin och bygg­nads­bran­schen. I de här bran­scher­na upp­skat­tar störs­ta de­len av fö­re­ta­gen att per­so­nal­styr­kan hålls oför­änd­rad.

BEHOVETAV ny­an­ställ­da vän­tas va­ra störst in­om IT-bran­schen som är den bransch som har de mest po­si­ti­va för­vänt­ning­ar­na. Det här gäl­ler bå­de om­sätt­ning, lön­sam­het och per­so­nal­ut­veck­ling.

Drygt 40 pro­cent av IT-fö­re­ta­gen upp­skat­tar att de be­hö­ver fler an­ställ­da i år.

När det gäl­ler om­sätt­ning­en för- vän­tar sig när­ma­re 70 pro­cent av IT-fö­re­ta­gen att den ökar, drygt 30 pro­cent be­dö­mer att lön­sam­he­ten för­bätt­ras.

Ock­så in­om tjäns­te­sek­torn, in­du­strin och bygg­nads­bran­schen upp­skat­tar över 30 pro­cent av fö­re­ta­gen att lön­sam­he­ten för­bätt­ras.

Re­gi­onvi­sa skill­na­der finns i progno­sen.

FÖ­RE­TA­GAR­NA I ÅBOLAND ser mest fram emot en sti­gan­de om­sätt­ning. Drygt hälf­ten av fö­re­ta­gen i re­gi­o­nen för­vän­tar sig att om­sätt­ning­en ökar.

I de öv­ri­ga re­gi­o­ner­na av Egent­li­ga Fin­land lig­ger fö­re­ta­gens för­vänt­ning­ar un­der 50 pro­cent när det gäl­ler för­hopp­ning­ar­na om en ökad om­sätt­ning.

Ock­så när det gäl­ler lön­sam­he­ten är för­vänt­ning­ar­na höga i Åboland jäm­fört med öv­ri­ga re­gi­o­ner. 38 pro­cent av fö­re­ta­gen i Åboland be­dö­mer att lön­sam­he­ten för­bätt­ras i år.

Det är snäp­pet bätt­re än si­tu­a­tion i Åbo­re­gi­o­nen där 36 pro­cent av fö­re­ta­gen för­vän­tar sig att lön­sam­he­ten ökar.

Hos fö­re­ta­gen i Sa­lo­re­gi­o­nen, Lo­i­maa­re­gi­o­nen och Nystads­re­gi­o­nen lig­ger mot­sva­ran­de siff­ror kring 30 pro­cent.

Där­e­mot upp­skat­tar i stort sett hälf­ten av fö­re­ta­gen i al­la re­gi­o­ner att per­so­nal­styr­kan hålls oför­änd­rad i år.

Han­na Mun­ter kom­men­te­rar siff­ror­na för Åbo­lands del med att an­ta­let fö­re­tag som del­tog i en­kä­ten var få och att re­sul­ta­tet ur den syn­vin­keln in­te ger en hel­täc­kan­de bild över si­tu­a­tio­nen.

ÖVER­LAG VAR svars­pro­cen­ten i land­skaps­pro­gno­sen låg. En­dast 10 pro­cent, el­ler 750 fö­re­ta­ga­re, be­sva­ra­de en­kä­ten som gjor­des i no­vem­ber. Det är fär­re än van­ligt.

– En or­sak till den lå­ga svars­pro­cen­ten kan va­ra att det un­der sam­ma tid på hös­ten skic­ka­des ut fle­ra en­kät­un­der­sök­ning­ar till fö­re­ta­gen, sä­ger Mun­ter.

I en­kä­ten fick fö­re­ta­gen ock­så be­sva­ra frå­gor om fö­re­ta­garkli­ma­tet.

Re­sul­ta­tet vi­sar att S:t Karins har det bäs­ta fö­re­ta­garkli­ma­tet följt av Lun­do och Nå­den­dal.

Kimitoön pla­ce­rar sig på fem­te plats, Åbo på sjun­de och Par­gas på åt­ton­de plats bland nio or­ter på lis­tan.

JAN-OLE ED­BERG

NÖJD. Han­na Mun­ter, vd i Egent­li­ga Fin­lands fö­re­ta­ga­re, är nöjd över att fö­re­ta­gar­na fort­sätt­nings­vis har po­si­ti­va för­vänt­ning­ar på eko­no­min.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.