Bak­grund: Sun­nan­bergs sko­la i ru­bri­ker­na

Åbo Underrättelser - - NYHETER | PARGAS -

Sko­lans rek­tor Bo Blomqvist är rek­tor ock­så för Kir­ja­la sko­la.

NÖJD OCH LÄT­TAD.2014 lät Par­gas stad gö­ra en ut­red­ning om by­sko­lor­na i Par­gas som fö­reslog att sko­lor­na Skräb­bö­le, Vå­no och Sun­nan­berg sam­man­slås.I mars 2015 be­slöt full­mäk­ti­ge att Vå­no och Skräb­bö­le sko­la sam­man­slås. Skräb­bö­le sko­la bygg­des ut och två sko­lor blev en, me­dan Sun­nan­bergs sko­la på Ålön som geo­gra­fiskt lig­ger åt ett helt an­nat håll fick va­ra kvar.I de­cem­ber 2016 be­vil­ja­de full­mäk­ti­ge pla­ne­rings­peng­ar för re­no­ve­ring och till­bygg­nad i Sun­nan­berg.Hös­ten 2017, bud­get­ti­der, tog Saml upp frå­gan po­li­tiskt igen. Par­ti­et vil­le ri­va upp be­slu­tet då Ålöpla­nen ha­de fal­lit i HFD. Saml blev i mi­no­ri­tet.Peng­ar för skol­byg­ge togs med i bud­ge­ten för 2018 och i mars 2018 pre­sen­te­ra­des pre­li­mi­nä­ra skis­ser på en knappt 500 kvadrat stor sko­la. Ny­byg­get skul­le star­ta på hös­ten.I sep­tem­ber fram­kom att Mu­sei­ver­ket in­te vil­le god­ta riv­ning av det gam­la skol­hu­set.I de­cem­ber 2018 be­slöt full­mäk­ti­ge att pla­ne­ring­en ska åter­upp­tas i bör­jan av 2019. Si­tu­a­tio­nen ha­de sam­ti­digt bli­vit akut och skol­bygg­na­der­na ut­rym­des på grund av fukt­pro­blem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.